MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 20.11.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa fragmentu ul. Modrzewiowej w Suszcu oraz bocznego odcinka ul. Wielodroga w Suszcu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a; 43-229 Ćwiklice

za cenę: 183.202,56 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło; ul. Gagarina 132C; 44-268 Jastrzębie–Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski; u. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice

Partner konsorcjum: GEO-BUD – T.B.M. Sp. z o.o.; ul. Boczna 6, 44-240 Żory

OFERTA NR 03 złożona przez:

Dębowski Zakład Usług Budowlanych Spółka Jawna; Zaborze, ul. Polna 8; 32-600 Oświęcim

OFERTA NR 04 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37A; 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 05 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik; ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 06 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk; ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

01

220,92

15,00

235,92

02

257,10

15,00

272,10

03

220,17

15,00

235,17

04

285,00

15,00

300,00

05

265,47

15,00

280,47

06

0

0

0

 

Wójt Gminy

       Marian Pawlas