MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 03.02.2015 R.

Suszec, dnia 03.02.2015r.

 PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 03.02.2015 r.

dotyczy:                  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu
komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

„Dot. par 10 ust. 1 pkt a), b), g) projektu umowy – Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę  Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r.. III CKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawianiu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesionej szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający pozostawia zapisy w §10 ust. 1a) i 1b) i 1g) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian.  W pkt 21.2 SIWZ, Zamawiający wyszczególnił sytuacje, w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, do których należy m.in. przypadek wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków.

PYTANIE 2:

„Dot. par. 10 ust. 1 pkt k) projektu umowy – Wnosimy o podanie konkretnych przesłanek powodujących nałożenie przez Zamawiającego kary objętej niniejszym zapisem”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W §10 ust. 1 pkt. k) istotnych postanowień umowy (a nie projektu umowy), karą zostały objęte wszelkie przypadki nienależytego wykonania zamówienia, które nie mieszczą się w ramach kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt. a) – j). Za takie należy uznać w szczególności: wszelkie przypadki naruszenia postanowień umowy, nienależytego wykonywania umowy, wykonywania zamówienia niezgodnie z przepisami prawa, w tym naruszenia kodeksu cywilnego, przepisów prawa budowlanego, drogowego itp., które nie da się zakwalifikować do kar wymienionych w §10 ust. 1 a) – j) istotnych postanowień umowy.

PYTANIE 3:

„W związku z tym, że na stronie Zamawiającego zamieszczono zatwierdzony projekt zmiany docelowej organizacji ruchu na zadanie: „ Przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach” z terminem ważności zatwierdzenia do 31.12.2013 r. Prosimy o informację po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy – leży uzyskanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Uzyskanie projektu docelowej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego.

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                 Marian Pawlas