MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.09.2013 R.

 Suszec, 12.09.2013 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową”

               

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      zamieszczony w dniu 11.09.2013 r. na stronie internetowej zamawiającego błędny formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ na realizację w/w przedmiotu zamówienia i konieczność jego zmiany w celu wskazania prawidłowego zakresu robót niezbędnego do wyceny oferty na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

oraz

        przedłużenie terminu składania ofert do 27.09.2013r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:

                                               

1)         formularz przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OSWIETLENIE/Formularz_przedmiaru_-_zal_1_A.xls - prawidłowy

 

2)         pkt 13 lit. k) SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)      wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową”.

-       Nie otwierać przed 27.09.2013 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)

 

3)         pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 27.09.2013 r. o godz. 10.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 27.09.2013 r. godz. 10.30”.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zał. nr 1.A zgodnie z wprowadzoną zmianą.

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 184215-2013 z dnia 11.09.2013r. na ww. postępowanie.

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas