MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.suszec.iap.pl/pl


Suszec: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową
Numer ogłoszenia: 184215 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanego dalej zamówieniem, które obejmuje następujące zakresy robót: a) przebudowę oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Jesionowej i Dworcowej w Radostowicach w rejonie placu zabaw, b) przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Kobielicach, c) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od ul. Nowej do ul. Lipowej, d) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Nadrzecznej w Mizerowie. 3.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: a) przebudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Jesionowej i Dworcowej w Radostowicach w rejonie placu zabaw swym zakresem obejmuje: - likwidację jednej z dwóch oprawy oświetleniowej zabudowanej na słupie nr.5 - zamianę opraw oświetleniowych na słupie nr 4 i 5 z mocy 200 W na 150 W - zabudowę słupa oświetleniowego /nr.6/ - likwidację połączenia napowietrznego pomiędzy słupem nr. 4 i 5 - zabudowę złącza kablowego ZK-3 - budowę linii kablowej zasilającej złącze kablowe ZK-3 - wykonanie zasilania do opraw oświetleniowych zabudowanych na słupie nr 4,5 i 6 kablami prowadzonymi w ziemi, - budowę linii kablowej do monitoringu, prowadzonej w ziemi razem z kablem zasilającym złącze ZK-3 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9a do SIWZ. b) przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Kobielicach swym zakresem obejmuje: - zdemontowanie odcinka linii napowietrznej wykonanej na słupach ŻN 10 ( słupy nr 3, 4,5,6 i 7 zgodnie z rys. nr 3) przy ul. Kościelnej w Kobielicach - posadowienie nowych słupów E 10,5 nr 2,3,4,5,6,7 i 8, - od istniejącego słupa nr 1 do słupa nr 3,4,5,6,7 i 8 wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem AsXSn 2 x 25mm 2 - 260 m, - od słupa nr 1 do słupa nr 2 wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem AsXSn 2 x 25mm 2 - 38 m, - na nowo posadowionych słupach nr 4,5,6,7 i 8 zabudowanie zdemontowanych opraw, - na słupie nr 3 zabudowanie lampy ulicznej typu LED SI56, - na słupie nr 2 zabudowanie lampy ulicznej typu SGS103 SON(-T)100W SP TP CLII zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9b do SIWZ. c) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od ul. Nowej do ul. Lipowej swym zakresem obejmuje: - wykonanie odcinka linii napowietrznej na istniejących słupach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8,9,10 i 11 przewodem AsXSn 2 x 25mm2 o długości 400m, - na istniejących słupach E10,5 nr 3, 5, 8 ,10 i 11 zabudowanie opraw oświetleniowych typu SGS 103 SON(-T) 70W SP TP CLII1 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9c do SIWZ. d) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Nadrzecznej w Mizerowie swym zakresem obejmuje: - wykonanie odcinka linii napowietrznej na istniejących słupach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przewodem AsXSn 2 x 25mm2 o długości 250m, - na istniejących słupach E10,5 nr 3 i 5 zabudować oprawy oświetleniowe typu SGS 103 SON(-T) 70W SP TP CLII1 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9d do SIWZ. Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, a także koszty ewentualnej obsługi geodezyjnej należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularze przedmiaru robót: - zał. nr 1.A (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach) - zał. nr 1.B (ul. Kościelna w Kobielicach) - zał. nr 1.C (ul. Wielodroga w Suszcu) - zał. nr 1.D (ul. Nadrzeczna w Mizerowie) b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9a (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach) c) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9b (ul. Kościelna w Kobielicach) d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) oraz informacją BIOZ - zał. nr 9c (ul. Wielodroga w Suszcu), e) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) oraz informacją BIOZ - zał. nr 9d (ul. Nadrzeczna w Mizerowie), f) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10a (ul. Kościelna w Kobielicach), g) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10b (ul. Wielodroga w Suszcu), h) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10c (ul. Nadrzeczna w Mizerowie), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11a (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach), j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11b (ul. Kościelna w Kobielicach), k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11c (ul. Wielodroga w Suszcu), l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11d (ul. Nadrzeczna w Mizerowie). Uwagi: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne i materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/montażu oświetlenia ulicznego o wartości minimum 30 000,00 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    JAK W PKT. III.3.2 NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.3.5 SIWZ: Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia w szczególności: a) pisemnego (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. ZGODNIE Z PKT. 13 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, 9. b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(sy) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, - oświadczenie o udzieleniu 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty budowla