MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.suszec.iap.pl/pl


Suszec: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową
Numer ogłoszenia: 184215 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanego dalej zamówieniem, które obejmuje następujące zakresy robót: a) przebudowę oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Jesionowej i Dworcowej w Radostowicach w rejonie placu zabaw, b) przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Kobielicach, c) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od ul. Nowej do ul. Lipowej, d) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Nadrzecznej w Mizerowie. 3.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: a) przebudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Jesionowej i Dworcowej w Radostowicach w rejonie placu zabaw swym zakresem obejmuje: - likwidację jednej z dwóch oprawy oświetleniowej zabudowanej na słupie nr.5 - zamianę opraw oświetleniowych na słupie nr 4 i 5 z mocy 200 W na 150 W - zabudowę słupa oświetleniowego /nr.6/ - likwidację połączenia napowietrznego pomiędzy słupem nr. 4 i 5 - zabudowę złącza kablowego ZK-3 - budowę linii kablowej zasilającej złącze kablowe ZK-3 - wykonanie zasilania do opraw oświetleniowych zabudowanych na słupie nr 4,5 i 6 kablami prowadzonymi w ziemi, - budowę linii kablowej do monitoringu, prowadzonej w ziemi razem z kablem zasilającym złącze ZK-3 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9a do SIWZ. b) przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Kobielicach swym zakresem obejmuje: - zdemontowanie odcinka linii napowietrznej wykonanej na słupach ŻN 10 ( słupy nr 3, 4,5,6 i 7 zgodnie z rys. nr 3) przy ul. Kościelnej w Kobielicach - posadowienie nowych słupów E 10,5 nr 2,3,4,5,6,7 i 8, - od istniejącego słupa nr 1 do słupa nr 3,4,5,6,7 i 8 wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem AsXSn 2 x 25mm 2 - 260 m, - od słupa nr 1 do słupa nr 2 wykonanie odcinka linii napowietrznej przewodem AsXSn 2 x 25mm 2 - 38 m, - na nowo posadowionych słupach nr 4,5,6,7 i 8 zabudowanie zdemontowanych opraw, - na słupie nr 3 zabudowanie lampy ulicznej typu LED SI56, - na słupie nr 2 zabudowanie lampy ulicznej typu SGS103 SON(-T)100W SP TP CLII zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9b do SIWZ. c) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od ul. Nowej do ul. Lipowej swym zakresem obejmuje: - wykonanie odcinka linii napowietrznej na istniejących słupach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8,9,10 i 11 przewodem AsXSn 2 x 25mm2 o długości 400m, - na istniejących słupach E10,5 nr 3, 5, 8 ,10 i 11 zabudowanie opraw oświetleniowych typu SGS 103 SON(-T) 70W SP TP CLII1 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9c do SIWZ. d) montaż oświetlenia ulicznego w ciągu montaż oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Nadrzecznej w Mizerowie swym zakresem obejmuje: - wykonanie odcinka linii napowietrznej na istniejących słupach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przewodem AsXSn 2 x 25mm2 o długości 250m, - na istniejących słupach E10,5 nr 3 i 5 zabudować oprawy oświetleniowe typu SGS 103 SON(-T) 70W SP TP CLII1 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 9d do SIWZ. Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, a także koszty ewentualnej obsługi geodezyjnej należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularze przedmiaru robót: - zał. nr 1.A (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach) - zał. nr 1.B (ul. Kościelna w Kobielicach) - zał. nr 1.C (ul. Wielodroga w Suszcu) - zał. nr 1.D (ul. Nadrzeczna w Mizerowie) b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9a (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach) c) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9b (ul. Kościelna w Kobielicach) d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) oraz informacją BIOZ - zał. nr 9c (ul. Wielodroga w Suszcu), e) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) oraz informacją BIOZ - zał. nr 9d (ul. Nadrzeczna w Mizerowie), f) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10a (ul. Kościelna w Kobielicach), g) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10b (ul. Wielodroga w Suszcu), h) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10c (ul. Nadrzeczna w Mizerowie), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11a (ul. Jesionowa i Dworcowa w Radostowicach), j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11b (ul. Kościelna w Kobielicach), k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11c (ul. Wielodroga w Suszcu), l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11d (ul. Nadrzeczna w Mizerowie). Uwagi: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne i materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: