MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.03.2014 R.

 Suszec, dnia 07.03.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy:         postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i                         rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu”.

 

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY FORMULARZY PRZEDMIARÓW ROBÓT STANOWIĄCYCH ZAŁ. 1.A, 1.B i 1.C DO SIWZ Z DNIEM 07.03.2014R.

(Formularze przedmiarów robót z dnia 20.02.2014 r. są nieaktualne!!!)

UDZIELAJĄC ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA WYKONAWCÓW, ZAMAWIAJĄCY ODNOSIŁ SIĘ DO NOWEGO, ZMIENIONEGO BRZMIENIA FORMULARZY PRZEDMIARÓW ROBÓT.

POZYCJE PRZEDMIAROWE W KTÓRYCH ZOSTAŁY DOKONANE ZMIANY OPISÓW I ZAKRESÓW ROBÓT ZOSTAŁY OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM.

OPIS POZYCJI PRZEDMIAROWYCH W FORMULARZACH PRZEDMIARÓW ROBÓT Z DNIA 07.03.2014 R. JEST OSTATECZNY I NIE NALEŻY GO ZMIENIAĆ.

AKTUALNE, OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE PRZEDMIARÓW ROBÓT:

ZMIANY_DO_SIWZ/1_A__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_budowlana.xls

ZMIANY_DO_SIWZ/1_B__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_elektryczna.xls

ZMIANY_DO_SIWZ/1_C__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_sanitarna.xls

 

Z UWAGI NA POWYŻSZE ZAMAWIAJĄCY W DNIU 07.03.2014 R.:

- ZMIENIŁ TREŚĆ SIWZ,

- PONOWNIE WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 13.03.2014 R. DO GODZ. 10.00 (ogłoszenie o zmianie siwz oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1.    Proszę o wydanie projektu konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną zgodnie z poz. 178 d.5 skoro ma być doliczona do ceny centrali. Dlaczego nie wydano osobnej pozycji na ten element do wyceny lub wydano go w branży budowlanej.

ODPOWIEDŹ:

Projekt konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną znajduje się na rysunku K-12 w dokumentacji projektowej.

W  poz. 110 d.16 formularza przedmiaru robót – zał. 1.A należy wycenić dostawę konstrukcji stalowej. Montaż konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną należy skalkulować w poz. 109 d.16 formularza przedmiaru robót – zał. 1.A.

 W pozycji 178 d.5 formularza przedmiaru robót – zał. 1.C należy skalkulować samą centralę bez konstrukcji wsporczej (zmieniono opis tej pozycji).

 

2.    W przedmiarach brak pozycji dotyczącej uruchomienia i regulacji układu wentylacji. Czy ma być dopisana?

ODPOWIEDŹ:

Uruchomienie i regulację układu wentylacji należy wycenić w dopisanej pozycji 198 d.5 formularza przedmiaru robót – zał. 1.C

 

3.    Czy projektant przewidział konstrukcje wsporcze pod kanały prowadzone na dachu?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować rozwiązania systemowe podparć producenta  kanałów wycenianych przez oferenta, a wartość podparć przyjąć w cenie kanałów (bez dokonywania zmian w opisie pozycji dotyczących wyceny tego zakresu robót).

 

4.    W projekcie pisze się o wentylatorach kanałowych w WC a w przedmiarze są naścienne łazienkowe które mają być wycenione?

 ODPOWIEDŹ:

W pozycji 180 d.5 formularza przedmiaru robót – zał. 1.C należy wycenić wentylatory ścienne łazienkowe (w pozycji tej dokonano zmiany obmiaru).

 

5.    Czy projektant przewidział zabezpieczenie układu grzewczego na dachu (centrali) przed zamarznięciem?

ODPOWIEDŹ:

Proponowana centrala wentylacyjna musi mieć zastosowane zabezpieczenie przed zamarzaniem. Koszt zabezpieczenia należy wliczyć w cenę tejże centrali wentylacyjnej. Należy dostosować się do wytycznych producenta centrali.

Poniżej odpowiedź na pytanie zadane producentowi central.

„Automatyka do centrali wentylacyjnej jest tak skonfigurowana, że w czasie przestoju centrali, zawór trójdrogowy na zasilaniu nagrzewnicy powinien się otworzyć na 100% i czynnik, w tym przypadku woda cały czas cyrkuluje na małym obiegu co uniemożliwia zamarznięcie czynnika i uszkodzenie nagrzewnicy. Poza tym zamyka się również przepustnica na części czerpnej centrali”

 

6.    W projekcie budowlanym czytamy ze stolarka budowlana ma być PCV lub drewniana. Prosimy o precyzyjne określenie, które okna maja być z PCV,  które okna i drzwi maja być ALUminiowe, gdyż w zestawieniach są tez drzwi stalowe i nie jest dokładnie to określone. Czy można zamieniać drzwi stalowe na alu?. Czy drzwi wewnętrzne drewniane maja być malowane, okleinowane  i czy wystarczające jest zastosowanie drzwi wewnętrznych np typ "plaster miodu", prosimy o informacje w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Okna, które nie zostały opisane w zestawieniu jako „aluminiowe” należy przyjąć jako wykonane z PCV. Drzwi należy wykonać zgodnie z zestawieniami stolarki. zamawiający dopuszcza możliwość zamiany drzwi stalowych na aluminiowe, z utrzymaniem parametrów nie gorszych niż określonych dla pierwotnie projektowanych. Zamawiający wymaga zastosowania drzwi drewnianych pełnych, fornirowanych. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi z wypełnieniem typu „plaster miodu”, bądź innych niż pełne drewniane.

 

7.    Prosimy o podanie średnic rynien i rur spustowych.

ODPOWIEDŹ:

Średnice rynien i rur spustowych należy przyjąć zgodnie z opisami na rzucie dachu.

Materiał - PCV

 

8.    W przedmiarach występuje wyłaz dachowy i rewizja, prosimy o podanie wymiarów, typu wyłazu, rewizji.

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny należy przyjąć klapę rewizyjną - wyłaz na poddasze wyposażony w składane, drewniane schody strychowe umożliwiające po rozłożeniu wejście na poddasze. Wyłaz należy zamontować w sposób umożliwiający otwarcie klapy i rozłożenie schodów.

Wyłaz dachowy, okno dachowe z funkcją wyłazu o izolacyjności termicznej min 1.1W/m2K do dachów płaskich wraz z podstawą, o wymiarach spełniających wymagania aktualnych Warunków Technicznych, t.j. minimum 0,8x0,8m.

 

9.    Brak określenia w dokumentacji jakie należy przyjąć nasady kominowe, prosimy o podanie typu, wymiarów.

ODPOWIEDŹ:

Obrotowa nasada kominowa typu tulipan dla przewodów umieszczonych blisko siebie, bez napędu elektrycznego , średnica 150, średnica turbiny ~190mm, z podstawą redukcyjną z przekroju kwadratowego na okrągły, wykonane ze stali nierdzewnej.

 

10.         Czy należy ująć i gdzie sterowanie klapami ppoż?

ODPOWIEDŹ:

Schemat sterowania i lokalizacji przedstawiono na rys.E-9. Wszystkie koszty związane z oddymianiem należy wycenić w dziale 15 „oddymianie” zał. 1.B (branży elektrycznej).

Ponadto koszty związane z oddymieniem należy powiązać ze zmienioną poz. 114 d.16  zał. 1.A.

 

11.         Prosimy o podanie jakie wymiary powinny mieć naświetla piwniczne i ile tych naświetli należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Naświetla piwniczne należy wykonać zgodnie z rzutem piwnic i przekrojem B-B. Zakres robót należy wycenić w poz. 158 d.12 zał. 1A (zmieniono opis pozycji).

Przyjęte naświetla są dostępne na rynku wraz z danymi technicznymi i kartami katalogowymi np. typu WOLFA. Do dokumentacji projektowej zamawiający dołącza poniższy przykładowy schemat systemowego naświetla:

Naswietla.pdf 

 

 12.         Czy inwestycja objęta przetargiem jest dobrze oszacowana, i nie wystąpi sytuacja, gdzie kwota przeznaczona na zadanie będzie niższa niż wartość złożonych ofert (przyczyny po stronie zamawiającego uzasadniające wystąpienie o odszkodowanie wg ustawy pzp)?  Czy zamawiający będzie zwiększał kwotę budżetową gdy wartość najniższej oferty będzie powyżej budżetu?

ODPOWIEDŹ:

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia należy do kategorii czynności przygotowawczych prowadzonych przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustalenie tej wartości (zawsze będzie to wartość netto) ma przede wszystkim znaczenie dla ustaleń proceduralnych co do zasad prowadzenia danego postępowania (m.in. kwota ta stanowi dla zamawiającego punkt odniesienia decydujący o kwalifikacji zamówienia powyżej lub poniżej progów unijnych, etc.).

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tzw. „kwota zamiarów”) co do zasady jest kwotą wynikającą z planu finansowego zamawiającego i oznacza środki, jakie mają być przeznaczone na pokrycie realnych wydatków z tytułu realizacji zamówienia. Przy określaniu tej kwoty uwzględnia się przede wszystkim rzeczywiste możliwości finansowe zamawiającego. Kwota ta stanowi deklarację zamawiającego w zakresie posiadanych przez niego w danym momencie środków finansowych i może się zmienić na dalszym etapie postępowania w wyniku zwiększenia przez zamawiającego wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

W rezultacie kwota „możliwości” może przewyższać sumę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Taka sytuacja jest możliwa, jeżeli zamawiający będzie w stanie zwiększyć kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty, jaka odpowiadałaby cenie najkorzystniejszej oferty.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia może być wyższa niż szacunkowa wartość zamówienia, jeżeli zamawiający dysponuje znaczącymi środkami, lub znacząco niższa, jeżeli zamawiający liczy na efekt wzajemnej konkurencji wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia - i tym samym obniżenie cen ofertowych.

Wskazać należy, iż podana podczas otwarcia ofert „kwota zamiarów” wiąże zamawiającego w okolicznościach, gdy cena oferty najkorzystniejszej (najniższej) jej nie przekracza. W rezultacie zamawiający jest zobowiązany do udzielenia zamówienia - o ile nie wystąpią inne przesłanki jego unieważnienia. Kwota wskazana w trakcie otwarcia ofert nie jest wiążąca dla zamawiającego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty ją przekroczy - w tej sytuacji zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania (po dokonaniu analizy możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej).

Przy planowaniu wydatku (w budżecie) na realizację przedmiotowego zamówienia została zachowana należyta staranność. Zgodnie ze stanowiskiem zespołu arbitrów zawartym w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. KIO 2767/11: „Nawet jednak w przypadku, gdyby zamawiający mógł przeznaczyć dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia, to decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia jest suwerenną decyzją zamawiającego i brak jest podstaw do nakazania zamawiającemu podjęcia takiej decyzji. Brak jest także podstaw do zobowiązania zamawiającego, aby w celu zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia dokonał przesunięć z innych pozycji swojego budżetu. Zmiana w budżecie zamawiającego polegająca na zwiększeniu środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia bez pozyskania dodatkowych środków nieprzewidzianych w budżecie zostałaby dokonana kosztem zmniejszenia innych planowanych środków”.

Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 25 SIWZ: „Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu”. Państwo, składając ofertę składają oświadczenie, iż: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia”.

Przetarg na realizację w/w zamówienia został ogłoszony po to, by zawrzeć umowę o zamówienie publiczne. Czynność unieważnienia postępowania nie jest przez zamawiającego z góry zamierzona i celowa. Na dzień dzisiejszy zamawiający zamierza zrealizować zadanie. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, Zamawiający dokona ponownej weryfikacji kosztów realizacji zamówienia określonych w budżecie.

 

13.         Czy roboty budowlane należy wykonywać poza godzinami zajęć szkolnych, a tylko w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wykonywania robót budowlanych w godzinach gdy uczniowie maja zajęcia szkolne?

ODPOWIEDŹ:

Pkt. 3.2.2 SIWZ „Szczególne warunki realizacji robót budowlanych” zawiera odpowiedź na pytanie.

 

14.         W kosztorysie budowlanym powtarza się pozycja  nr 35 i 36 – ten sam nr KNR i obmiar – prosi się o  informacje czy tak należy skalkulować prace  lub o ewentualna korektę kosztorysu.

ODPOWIEDŹ:

W poz. 35 d.4 formularza przedmiaru robót – zał. 1.A powinno być KNR 2-02 0603-10 „Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfalt.- druga i następna warstwa”. Obmiar pozostaje bez zmian (zmieniono opis i podstawę wyceny w formularzu).

 

15.         Poz. kosztorysu budowlanego nr 209 i 210 pomimo różnych jednostek ma ten sam obmiar – prosi się o wyjaśnienie czy tak powinno zostać?

ODPOWIEDŹ:

Pozycje są prawidłowe.

 

16.         Poz. kosztorysu budowlanego nr 225 i 226 pomimo różnych jednostek ma ten sam obmiar – prosi się o wyjaśnienie czy tak powinno zostać?

ODPOWIEDŹ:

Obmiar w poz. 225 d.25 jest prawidłowy. Obmiar w poz. 226 d.25 wynosi 10.96 i tak samo w poz. 227 d.25 (zmieniono obmiar tych pozycji w formularzu przedmiaru robót – zał. 1.A).

 

17.         Poz. kosztorysu budowlanego nr 60 i 65 maja ten sam obmiar - prosi się o  wyjaśnienie czy tak powinno zostać?

ODPOWIEDŹ:

W poz. 65 d.10 obmiar wynosi 62.4m (zmieniono obmiar tej pozycji w formularzu przedmiaru robót – zał. 1.A).

 

18.         W kosztorysie dot. robót sanitarnych w poz. nr 78 jest błąd dot. złej formuły – prosi się o informacje czy można to poprawić lub  prosi się zamawiającego  o poprawę.

ODPOWIEDŹ:

Kwestionowana pozycja i formuła są prawidłowe.

 

19.         Brak pozycji kosztorysowej do kalkulacji balustrady na schodach wewnętrznych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwą pozycję kosztorysową wraz  z podaniem długości – obmiaru balustrady.

ODPOWIEDŹ:

Balustradę należy wycenić w poz.182 d.20 w formularzu przedmiaru robót – zał. 1.A.

 

20.         Brak informacji odnośnie wymiarów daszku z poliwęglanu. Prosimy o uzupełnienie informacji.

ODPOWIEDŹ:

Wymiar w rzucie 1.00 x 2.30 m zgodnie z przekrojem A-A, elewacją północną, elewacją wschodnią.

 

21.         Jak i gdzie należy podłączyć odwodnienie  z naświetli systemowych okienek piwnicznych sztuk 4 przewidzianych do skalkulowania w ofercie?

ODPOWIEDŹ:

Odwodnienie  należy podłączyć do narożnej studni kanalizacji deszczowej.