MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 29.12.2014 R.

 Suszec, dnia 29.12.2014 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P3”.

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

W dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu przy przepompowni P3 występuje przepust rurowy dł. ok. 8 mb o nieznanej średnicy i typie materiału , zabezpieczony od góry elementami żelbetowymi o nieznanych wymiarach – brak wymiarowania rysunku. Nr 6485.3.03.

Prosimy o uzupełnienie wymiarów el. żelbetowych oraz dopuszczenie do zastosowania el. prefabrykowanych zamiast wylewanych na mokro, przy jednoczesnej zmianie opisu pozycji przedmiarowych.

Prosimy o określenie parametrów rury przepustowej (średnica, materiał, faktyczna długość, sposób posadowienia i stabilizacji) oraz uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

            ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzupełnia zał. 10.2 do SIWZ o zwymiarowany rysunek Nr 6485.3.03., zawierający m.in. informacje o średnicy, typie materiału oraz wymiarach elementów żelbetowych. Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 29.12.2014 r. zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie elementów prefabrykowanych.

 

Zamawiający wprowadza do formularza przedmiaru robót branży budowlano-drogowej (zał. 1.B), pozycje przedmiarowe nr „13a” i „13b” dot. rury przepustowej betonowej o średnicy 400mm, długości 8mb, posadowionej na ławie betonowej wykonanej z betonu B15 o grubości 10 cm i szerokości 20 cm.

Patrz zmiana treści SIWZ j.w.

 

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w umieszczonym na stronie Zamawiającego pliku „Uzupełnienie ST” nastąpiła pomyłka w numeracji pompowni (pkt 1 - jest P2) i zmiany dotyczą Pompowni P3.

            ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w pliku „Uzupełnienie ST” nastąpiła oczywista omyłka w numeracji pompowni. Cała treść pliku „Uzupełnienie ST” dotyczy pompowni P3.

 

PYTANIE 3:

Odtworzenie nawierzchni - z ilości m2 rozbiórek i odtw. nawierzchni wynika, że mają być wykonane w pasie robót wykopowych?. Jednak istniejąca nawierzchnia jest w części ul. Garusa w bardzo złym stanie oraz w kolejnej części w stanie dobrym. Biorąc to pod uwagę oraz małą szer. istn. nawierzchni prosimy o jednoznaczne określenie czy odtworzenia dotyczą całej szer. drogi czy tylko w pasie robót ziemnych i montażowych.

            ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie nawierzchni, zgodnie z przedmiarem, dotyczy drogi znajdującej się w pasie robót ziemnych i montażowych.

 

PYTANIE 4:

Biorąc powyższe wątpliwości pod uwagę oraz trudności ze zdobyciem na czas ofert materiałowych, na urządzenia oraz usługowych (ze względu na okres Świąteczno – urlopowy) prosimy i wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieścił „Ogłoszenie o zamówieniu” w dniu 11.12.2014 r. wyznaczając jednocześnie termin składania ofert na dzień 09.01.2015 r. (czas na przygotowanie ofert uwzględniał okres świąteczno – urlopowy – ustawowe minimum wynosi 14 dni).

W związku z koniecznością naniesienia zmian w przedmiarze, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 12.01.2015 r. Patrz zmiana treści SIWZ j.w.

 

PYTANIE 5:

W zał. przez Państwo zestawieniu studni nie zgadza się ilość i oznaczenia studni na kanale głównym w porównaniu z przedmiarem.

Prosimy o poprawienia zestawienia studni i uzupełnienie braków (w przedmiarach jest więcej studni) celem ich prawidłowego skalkulowania.

            ODPOWIEDŹ:

Zestawienie studni znajdujące się w dokumentacji projektowej, zawiera oznaczenia wyłącznie tych studni, od których należy wykonać kanał boczny do granicy nieruchomości. Ilość studni wskazana w przedmiarze zawiera wszystkie studnie (w tym te, z których nie odchodzą kanały boczne). Szczegółowe rzędne oraz rodzaje studni należy wyczytać z profili wskazanych w plikach „6101.9.042” oraz „6101.9.043”.

 

PYTANIE 6:

W zał. przez Państwo zestawieniu studni występują studnie przyłączeniowe SP1, SP2 i SP3 w ilości 21 kpl.

w przedmiarze na przyłączach jest tylko 1 kpl. studni 425 mm. Prosimy o poprawienie przedmiaru lub wyjaśnienie tej rozbieżności.

            ODPOWIEDŹ:

Na kanałach bocznych należy wykonać tylko jedną studnię, która została uwzględniona w przedmiarze (na odcinku odchodzącym od studni S19). Nieuwzględnienie w zakresie zamówienia pozostałych studni oznaczanych w w/w zestawieniu jako Sp1 Sp2 i Sp3, wynika z przepisów prawa, które nakładają na inwestora (gminę) obowiązek wykonania sieci do granicy nieruchomości przyłączanej. Ponieważ studnie Sp1, Sp2, Sp3 znajdują się na działkach podmiotów przyłączanych, to Zamawiający nie włączył ich do zakresu przedmiotowego zamówienia.

 

Z UWAGI NA UDZIELONE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCY W DNIU 29.12.2014 R.:

 

-           ZMIENIŁ TREŚĆ SIWZ, w tym:

*          DOKONAŁ POPRAWY TREŚCI FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.B DO SIWZ – ZMIENIONY FORMULARZ STAJE SIĘ Z DNIEM 29.12.2014 R. OBOWIĄZUJĄCY W POSTĘPOWANIU!!!

(Formularz przedmiaru robót 1.B z dnia 11.12.2014 r. jest nieaktualny!!!)

*          UZUPEŁNIŁ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ O RYSUNEK 6485.3.03 (zaw. informacje o średnicy, typie materiału oraz wymiarach elementów żelbetowych),

 

-       WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.01.2015 R. DO GODZ. 10.00 (ogłoszenie o zmianie siwz oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas