MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.03.2014 R.

 

Suszec, 04.03.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu”

 

Na podst. art. 38 ust. 4,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w związku z otrzymanymi przez Zamawiającego pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia,

-         planowane zmiany w dokumentacji projektowej, w związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania wykonawców,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11.03.2014r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2014r. do godz. 1000, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. (…)”

2) pkt 14 j) tiret pierwszy, drugi i trzeci otrzymuje brzmienie:

„j) wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Suszcu”

-       Nie otwierać przed 11.03.2014 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)”

3) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 11.03.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 11.03.2014r. godz. 10.30.

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.