MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 21.06.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana nawierzchni wraz z budową odwodnienia na boisku szkolnym w Rudziczce”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Saltex Europa Sp. z o.o.
ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław
 
za cenę: 420.859,88 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
SPRING Andrzej Łataś; ul. Zgnańska 71, 25-558 Kielce
OFERTA NR 02 złożona przez:
EVERSPORT Sp. z o.o.; ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa
OFERTA NR 03 złożona przez:
EUROCOURT Sp. z o.o.; ul. Wolności 8 m 7, 26-600 Radom
OFERTA NR 04 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski; ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy
OFERTA NR 05 złożona przez:
DAWAR Sport Sp. z o.o.; ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań
OFERTA NR 06 złożona przez:
InterHall Sp. z o.o.; ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice
OFERTA NR 07 złożona przez:
Saltex Europa Sp. z o.o.; ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław
OFERTA NR 08 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o.; ul. Lipnicka 6/5, 43-300 Bielsko-Biała
OFERTA NR 09 złożona przez:
„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński; ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom;
OFERTA NR 10 złożona przez:
Konsorcjum firm: LIDER: MAGNAT Sp. z o.o.; ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik
PARTNER: ACCOM Aleksander Cieślar; ul. Spółdzielców 16/9, 43-300 Bielsko-Biała
 
IV.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
293,40
293,40
02
0
0
03
247,14
247,14
04
272,73
272,73
05
239,82
239,82
06
0
0
07
300,00
300,00
08
288,90
288,90
09
285,96
285,96
10
252,24
252,24

 
 
Z up. Wójta Gminy
 
Roman Szopa
Sekretarz Gminy