MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2016

Suszec, dnia 04.04.2016 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu – odcinek boczny południowy”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Ze względu na:

-         na kolizję przebudowy drogi z projektowaną kanalizacją sanitarną zawęża się odcinek południowy przebudowywanej drogi do 3.0m i zachodni do 3,50m. W związku z tym, zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o plan sytuacyjny, który odzwierciedla aktualny, wymagany zakres przedmiotu zamówienia,

-        ze względu na zmniejszenie zakresu robót, zmianie ulega również formularz przedmiaru robót – zał. 1.A,

-         z uwagi na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 11.04.2016r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)          pkt 3.2 SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„3.2        Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Suszcu – odcinek boczny południowy o długości około 205,0mb wraz z przebudową słupa linii energetycznej nN.

W ramach robót przewiduje się:

-              opracowanie (aktualizacja) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej wprowadzenie, utrzymanie i likwidację,

-              roboty przygotowawcze w tym wytyczenie drogi w terenie, wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

-              korytowanie pod drogę na powierzchni około 832,0m2,

-              wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na powierzchni około 270,0m2,

-              wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 7cm na powierzchni około 270,0mi o grubości 12cm na powierzchni około 562,0m2,

-              wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni około 832,0m2,

-              wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 680,0m2,

-              wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 661,0m2,

-              wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym na powierzchni około 295,0m2, wraz z wyprofilowaniem terenu za poboczem na powierzchni około 200,0m2,

-              przebudowę słupa linii energetycznej nN,

-              uporządkowanie terenu,

-              sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe,

 

2)          pkt 8.1 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

b)                posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

-              co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie  drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 200mb lub powierzchni min. 650m2 wraz z podbudową na minimum tej samej długości/powierzchni, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość/ powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz długość/ powierzchnia wykonanej podbudowy) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 

3)          Zał. 6 do SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 1 - ZAŁ. 6 DO SIWZ ZMIENIONY

 

4)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Pszczyńskiej w Suszcu – odcinek boczny południowy”

-       Nie otwierać przed 11.04.2016 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

5)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 11.04.2016r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 11.04.2016r. godz. 10.30.

 

6)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 2 - FORMULARZ PRZEDMIARU

 

7)    do zał. nr 9 (PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM Z INFORMACJĄ BIOZ), Zamawiający dodaje dodatkowy załącznik – PLAN SYTUACYJNY, w poniżej przedstawionej postaci i zakresie:

PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 3 - PLAN SYTUACYJNY

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 64342 – 2016 z dnia 22.03.2016  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularza przedmiaru robót 1.A z dnia 04.04.2016 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas