MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 18.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła - szkolny plac zabaw - mały przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakłady Gumowe „SEMAG” Sp. z o.o.

ul. Janika 4

41-800 Zabrze

 

za cenę: 184.137,09 brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

BATEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Chełmońskiego 247, 31-348 Kraków

Adres do korespondencji: ul. Szlachecka 52, 30-080 Brzezie;

OFERTA NR 02 złożona przez:

SATERNUS DISTRIBUTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów;

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zakłady Gumowe „SEMAG” Sp. z o.o., ul. Janika 4, 41-800 Zabrze;

OFERTA NR 04 złożona przez:

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik, ul. Oświęcimska 27, 32-625 Skidziń;

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

0,00

0,00

03

300,00

300,00

04

0,00

0,00

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas