MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Suszcu
Numer ogłoszenia: 79079 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Suszcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki nr 458/31, 374/31, 459/31, 551/28 ul. Ogrodowa, 43-267 Suszec. 3.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - montaż słupów na fundamentach prefabrykowanych; - montaż rozdzielni i złączy; - montaż szafy teleinformatycznej; - rozprowadzenie okablowania oświetlenia i monitoringu; - montaż punktów oświetlenia - 20 punktów; - montaż punktów monitoringu - 5 punktów; - obsługa geodezyjna, - uporządkowanie terenu. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zamocowanie, podłączenie, pomiary i uruchomienie urządzeń wraz z niezbędnymi pracami uzupełniającymi. W ofercie należy uwzględnić również: - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, itp. - obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy. 3.3 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA WYPOSAŻENIE MONITORINGU I OŚWIETLENIA: Wyposażenie instalacji monitoringu oraz instalacji oświetlenia musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie, o takich samych parametrach lub nie gorszych, z zastrzeżeniem: KAMERY: zewnętrzna kolorowa w obudowie min. IP66 minimalna ilość pikseli 500x500 przetwornik obrazu 1/3 cala o rozdzielczości min. 500 linii min. natężenie światła 0,001 lx oświetlacz IR o zasięgu min. 40m detekcja ruchu przystosowana do pracy w temp. -20 do +40°C wyposażona w mikrofon zasilanie 12V DC lub 24V AC montaż na słupach oświetleniowych obudowa wandaloodporna, wyposażona w ogrzewanie REJESTRATOR: zapis w kompresji MPEG-4 min. 16 wejść wideo min. 4 wejścia audio maksymalna rozdzielczość zapisu: min. 700x500 prędkość zapisu: min. 50 kl. na sek. dla maksymalnej rozdzielczości każda podłączona kamera objęta indywidualnym nagrywaniem tryby rejestracji: detekcja ruchu, ciągły, manualny, harmonogram nagrywarka DVD pilot zdalnego sterowania, mysz w zestawie z dyskami twardymi o łącznej pojemności min. 1,4 TB przystosowany do pracy w sieci menu w języku polskim wyjścia VGA, USB oprogramowanie dla rejestratora MONITOR DO PODGLĄDU MONITORINGU: matryca LCD o przekątnej min 21 cala format obrazu 4:3 ZASILANIE AWARYJNE: dla kamer: zasilacz buforowy 12VDC z akumulatorem 18Ah wydajność prądowa min. 4A sprawność energetyczna >90% dla rejestratora i monitora: zasilacz awaryjny UPS moc skuteczna min.600W moc pozorna min. 1000VA min. 2 gniazda wyjściowe TRANSFORMATOR VIDEO: zasięg przesyłania min. 450m SZAFA TELEINFORMATYCZNA: wym. (szer. x wys.) min. 600 x 600 mm, wys. min. 1800 mm, z wyposażeniem, drzwi przednie - szyba, szafa wolnostojąca NAŚWIETLACZ: moc w zakresie 400-500W szczelność obudowy min. IP65 odbłyśnik symetryczny źródło metahalogenkowe obudowa lakierowana proszkowo szkło hartowane OPRAWA DROGOWA: obudowa ze wzmocnionego polipropylenu odbłyśnik z aluminium szczelność obudowy min. IP 43 klosz poliwęglanowy źródło metahalogenkowe o mocy 70-100W OPRAWA PARKOWA: korpus z aluminium szczelność obudowy min. IP 54 klosz instalowany w górę klosz poliwęglanowy PC źródło światła metahalogenkowe o mocy 70-100W SŁUPY: stalowe ocynkowane lub aluminiowe, montowane na fundamentach prefabrykowanych. 3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. W trakcie robót, przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp., Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu dokumentów (kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą Wykonawcy - Inspektor na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót. 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111000-8 Roboty ziemne 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 3.7 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0, 32.32.35.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej dwie roboty polegające na budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego, każda o wartości min. 150.000,00 zł brutto ,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18 lit. a) SIWZ), W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT. III.3.2) NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
<