MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 15.04.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Deszczowej w Suszcu – Etap I – odcinek zachodni od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Mokrą o długości około 386,76mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

za cenę: 91.208,66 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 5 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1; 47-143 Jaryszów

OFERTA NR 03 złożona przez:

FAKTORIA POLSKA Sp.z o.o. Spółka komandytowa

                ul. Ks. Roboty 50; 44-186 Gierałtowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A; 52-200 Wrocław

Adres do korespondencji: STRABAG Infrastruktura Południe  Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

285,00

15,00

300,00

02

155,49

15,00

170,49

03

0,00

0,00

0,00

04

0,00

0,00

0,00

05

276,45

15,00

291,45

 

Z up.

Sekretarz Gminy

   Roman Szopa