MENU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21.06.2017 R.

 

      

ZPU.271.1.7.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 21.06.2017 r.

 

dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont i przebudowa części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2  w Suszcu- etap 2”.

 

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie  z poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości 335.000,00 zł brutto.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Gwarancja

Termin wykonania

Warunki płatności

01

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- BUDOWLANE „MAX-BUD”

inż. Aleksander Moćko

43-170 Łaziska Górne

ul. Orzeska 27

337.694,58

72 m-ce

od dnia podpisania umowy do dnia

08.12.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy


 Wójt Gminy

Marian Pawlas