MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 01.02.2018 R. W TYM ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

                     Ogłoszenie nr 500024691-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Suszec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507770-N-2018
Data: 19/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051.
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem. Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia dróg, placów, parkingów na terenie Gminy Suszec, w tym m.in. budowę 101 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru. 3.2.1 MINIMALNE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CECH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW INSTALOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SŁUP: - słup stalowy, o wysokości max.7 m, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadający zintegrowaną komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u jego podstawy; TURBINA WIATROWA Z REGULATOREM ŁADOWANIA: - moc turbiny wiatrowej: min. 600W - prędkość startowa turbiny max. 2,5m/s - napięcie 24V - malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 - posiada hamulec elektromagnetyczny OPRAWA LED: - moc źródła światła min. 56W (2x28) - strumień świetlny min. 6700 lm - barwa światła 5500-6000 K - korpus malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 - trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h, - napięcie zasilania 24 V - osłona oprawy wykonana z szyby ze szkła hartowanego, - stopień ochrony oprawy min. IP 65, MODUŁY FOTOWOLTAICZNE: - moc modułu fotowoltaicznego min. 2x190W - prąd w max punkcie mocy min. 5,1 A - polikrystaliczne - wydajność mocy panela – min. 15% REGULATOR SOLARNY MPPT: - prąd ładowania: min. 15A - sprawność regulatora w punkcie mocy max. regulatora: min. 95% - znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie - układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury - stopień ochrony obudowy min. IP67, - zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją, - funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED - funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania mocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów, AKUMULATORY: - umieszczone w komorze akumulatorowej zlokalizowanej u podstawy słupa stalowego - min. 2 o łącznej pojemności 220 Ah - akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 12 V, głębokiego rozładowania - komora akumulatorów powinna być szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich zamkiem patentowym i śrubami utrudniającymi łatwe otwarcie. Dodatkowe uwagi: W projekcie budowlanym dla budowy oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – parking przy Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej zmianie ulegnie lokalizacja oświetlenia nr 10 i 7. Przesunięcie słupa nr 10 w kierunku południowo- wschodnim na odległość około 2,5m natomiast słupa nr 7 w kierunku południowo - wschodnim na odległość około 2m. UWAGA: W/w wymagania i parametry, wskazują na odmienne niż w projektach budowlanych założenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia (rozwiązania te stanowią nieistotne odstępstwa od założeń zawartych w zatwierdzonych projektach budowlanych). FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT – STANOWIĄCY ZAŁ. 1.A DO SIWZ, zawiera szczegółowy, pełny opis zakresu przedmiotu zamówienia, w tym powyżej wskazane aktualne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia oraz parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dla urządzeń i produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Poza formularzem przedmiaru robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazana w pkt. 3.5 SIWZ, w której należy uwzględnić wprowadzone zmiany i rozwiązania wskazane w pkt. 3.2.1 SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z w/w FORMULARZEM PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A DO SIWZ. Ponadto, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym, w zakresie wymagań określonych w pkt. 3.2.1 SIWZ) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnioną TABELĘ ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW, STANOWIĄCĄ ZAŁ. 1.B DO SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.6 SIWZ. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. 3.2.2 W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE M.IN. DO:  wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm i standardów jakościowych do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i aktami wykonawczymi do nich,  urządzenia zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt,  zapewnienia na własny koszt geodezyjnego wytyczenia miejsc posadowienia słupów w terenie przez uprawnionego geodetę, zgodnie z dokumentacją,  wykonania wykopów ręcznych lub mechanicznych pod fundamenty wraz z transportem urobku samochodami skrzyniowymi,  dostawy, montażu i stawiania słupów oświetleniowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadających komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u podstawy słupa,  dostawy i montażu opraw LED o mocy min. 56W (korpus oprawy malowany proszkowo w kolorze RAL 9005), turbin wiatrowych o mocy min. 600W z regulatorem ładowania (turbiny malowane proszkowo w kolorze RAL 9005), modułów fotowoltaicznych o mocy min. 2x190W, regulatorów, akumulatorów o poj. łącznej min. 220 Ah  sprawdzenia i dokonania pomiarów obwodów elektrycznych, programowanie i konfiguracja,  sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem do właściwego organu prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,  sporządzenia na własny koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie zatwierdzenia właściwego organu, wprowadzenia organizacji ruchu, utrzymania wprowadzonej organizacji ruchu i przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonanych robotach,  naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót,  wykonania wszystkich pozostałych czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, polegającego na dostarczeniu, montażu, właściwego, sprawnego produktu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia przez Zamawiającego, w tym także robót, czynności nieopisanych, a koniecznych do wykonania,  załatwienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego u właściwego zarządcy drogi  uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych,  produkty (urządzenia techniczne, okablowanie, instalacje, itp.) związane z wykonaniem oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać wszelkie normy i wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce,  Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia produkty (urządzenia, okablowanie, instalacje, itp.) posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty, typu: deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczone do stosowania, instrukcje użytkowania itp.  W trakcie robót przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości uzytkowych, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, itp.) które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z ofertą Wykonawcy – Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót. 3.2.3 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI:  Wykonawca udzieli jednolitej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia oraz materiały (w tym m.in. słupy, wysięgniki, turbiny wiatrowe, oprawy led, moduły fotowoltaiczne, regulatory solarne i akumulatory), objęte zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, na okres min. 72 miesięcy (w ramach kryterium oceny ofert), niezależnie od rękojmi, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad,  przeprowadzać w udzielonym okresie gwarancyjnym, co najmniej 1 raz w roku w ramach wynagrodzenia umownego, wymagane przeglądy gwarancyjne i kompletne czynności konserwacyjne (serwisowe), niezbędne do utrzymania gwarancji udzielonej na kompletny przedmiot zamówienia (roboty budowlane, instalacje, urządzenia, materiały), bez wezwania zamawiającego, zgodnie z postanowieniami określonymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w zał. 1B do SIWZ (wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt również wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i serwisowych); 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i produktów – zał. nr 1.B, c) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8, d) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacja BIOZ) - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 10. 3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Jeżeli w zał. 1.B do SIWZ, wskazanym w pkt. 3.5 SIWZ jako dokument stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w tabeli i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego, tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. W przypadku gdy dostarczane na etapie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia produkty nie będą zgodne z treścią oferty wykonawcy, Zamawiający ma prawo i będzie żądał wymiany produktu/ów na spełniające wymagania określone w SIWZ i w ofercie wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.8 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i montażowych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, w tym osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w pkt. 3.8.3 lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 3.8.3 lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 11 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisane przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem. Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia dróg, placów, parkingów na terenie Gminy Suszec, w tym m.in. budowę 101 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru. 3.2.1 MINIMALNE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CECH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW INSTALOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SŁUP: - słup stalowy, o wysokości max. 8 m, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadający zintegrowaną komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u jego podstawy; TURBINA WIATROWA Z REGULATOREM ŁADOWANIA: - moc turbiny wiatrowej: min. 600W - prędkość startowa turbiny max. 2,5m/s - napięcie 24V - malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 - posiada hamulec elektromagnetyczny OPRAWA LED: - moc źródła światła min. 56W - strumień świetlny min. 6700 lm - barwa światła 5500-6000 K - korpus malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 - trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h, - stopień ochrony oprawy min. IP 65, MODUŁY FOTOWOLTAICZNE: - moc modułu fotowoltaicznego min. 2x190W - prąd w max punkcie mocy min. 5,1 A - polikrystaliczne - wydajność mocy panela – min. 15% REGULATOR SOLARNY MPPT: - prąd ładowania: min. 15A - sprawność regulatora w punkcie mocy max. regulatora: min. 95% - znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie - układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury - stopień ochrony obudowy min. IP67, - zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją, - funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED - funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania mocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów, AKUMULATORY: - umieszczone w komorze akumulatorowej zlokalizowanej u podstawy słupa stalowego - min. 220 Ah - akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 12 V, głębokiego rozładowania - komora akumulatorów powinna być szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich zamkiem patentowym i śrubami utrudniającymi łatwe otwarcie. Dodatkowe uwagi: W projekcie budowlanym dla budowy oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – parking przy Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej zmianie ulegnie lokalizacja oświetlenia nr 10 i 7. Przesunięcie słupa nr 10 w kierunku południowo- wschodnim na odległość około 2,5m natomiast słupa nr 7 w kierunku południowo - wschodnim na odległość około 2m. UWAGA: W/w wymagania i parametry, wskazują na odmienne niż w projektach budowlanych założenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia (rozwiązania te stanowią nieistotne odstępstwa od założeń zawartych w zatwierdzonych projektach budowlanych). FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT – STANOWIĄCY ZAŁ. 1.A DO SIWZ, zawiera szczegółowy, pełny opis zakresu przedmiotu zamówienia, w tym powyżej wskazane aktualne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia oraz parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dla urządzeń i produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Poza formularzem przedmiaru robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazana w pkt. 3.5 SIWZ, w której należy uwzględnić wprowadzone zmiany i rozwiązania wskazane w pkt. 3.2.1 SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z w/w FORMULARZEM PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A DO SIWZ. Ponadto, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym, w zakresie wymagań określonych w pkt. 3.2.1 SIWZ) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnioną TABELĘ ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW, STANOWIĄCĄ ZAŁ. 1.B DO SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.6 SIWZ. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. 3.2.2 W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE M.IN. DO:  wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm i standardów jakościowych do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i aktami wykonawczymi do nich,  urządzenia zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt,  zapewnienia na własny koszt geodezyjnego wytyczenia miejsc posadowienia słupów w terenie przez uprawnionego geodetę, zgodnie z dokumentacją,  wykonania wykopów ręcznych lub mechanicznych pod fundamenty wraz z transportem urobku samochodami skrzyniowymi,  dostawy, montażu i stawiania słupów oświetleniowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadających komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u podstawy słupa,  dostawy i montażu opraw LED o mocy min. 56W (korpus oprawy malowany proszkowo w kolorze RAL 9005), turbin wiatrowych o mocy min. 600W z regulatorem ładowania (turbiny malowane proszkowo w kolorze RAL 9005), modułów fotowoltaicznych o mocy min. 2x190W, regulatorów, akumulatorów o poj. łącznej min. 220 Ah  sprawdzenia i dokonania pomiarów obwodów elektrycznych, programowanie i konfiguracja,  sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem do właściwego organu prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,  sporządzenia na własny koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie zatwierdzenia właściwego organu, wprowadzenia organizacji ruchu, utrzymania wprowadzonej organizacji ruchu i przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonanych robotach,  naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót,  wykonania wszystkich pozostałych czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, polegającego na dostarczeniu, montażu, właściwego, sprawnego produktu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia przez Zamawiającego, w tym także robót, czynności nieopisanych, a koniecznych do wykonania,  załatwienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego u właściwego zarządcy drogi  uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych,  produkty (urządzenia techniczne, okablowanie, instalacje, itp.) związane z wykonaniem oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać wszelkie normy i wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce,  Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia produkty (urządzenia, okablowanie, instalacje, itp.) posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty, typu: deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczone do stosowania, instrukcje użytkowania itp.  W trakcie robót przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości uzytkowych, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, itp.) które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z ofertą Wykonawcy – Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót. 3.2.3 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI:  Wykonawca udzieli jednolitej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia oraz materiały (w tym m.in. słupy, wysięgniki, turbiny wiatrowe, oprawy led, moduły fotowoltaiczne, regulatory solarne i akumulatory), objęte zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, na okres min. 72 miesięcy (w ramach kryterium oceny ofert), niezależnie od rękojmi, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad,  przeprowadzać w udzielonym okresie gwarancyjnym, co najmniej 1 raz w roku w ramach wynagrodzenia umownego, wymagane przeglądy gwarancyjne i kompletne czynności konserwacyjne (serwisowe), niezbędne do utrzymania gwarancji udzielonej na kompletny przedmiot zamówienia (roboty budowlane, instalacje, urządzenia, materiały), bez wezwania zamawiającego, zgodnie z postanowieniami określonymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w zał. 1B do SIWZ (wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt również wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i serwisowych); 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i produktów – zał. nr 1.B, c) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8, d) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacja BIOZ) - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 10. 3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Jeżeli w zał. 1.B do SIWZ, wskazanym w pkt. 3.5 SIWZ jako dokument stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w tabeli i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego, tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. W przypadku gdy dostarczane na etapie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia produkty nie będą zgodne z treścią oferty wykonawcy, Zamawiający ma prawo i będzie żądał wymiany produktu/ów na spełniające wymagania określone w SIWZ i w ofercie wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.8 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i montażowych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, w tym osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie