MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 07.03.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – 2016 r.” najkorzystniejszą ofertę :

na zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,

złożyła firma: Firma STRADA Maciej Zdziebło; ul. Gagarina 132 C; 44-268 Jastrzębie - Zdrój (oferta nr 4)

za cenę: 140.105,61 zł brutto

 

na zadanie nr 2: Inne roboty remontowe dróg,

złożyła firma: Drogród Szymon Tetla  ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice (oferta nr 2)

za cenę: 77.637,60 zł brutto

 

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 99%, kryterium okres gwarancji – 1%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.     W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

GeoInvest Krzysztof Gajdzik; ul. Ks. Roboty 50; 44-186 Gierałtowice;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Drogród Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 03 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk, ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma STRADA Maciej Zdziebło; ul. Gagarina 132 C; 44-268 Jastrzębie - Zdrój

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 1

Razem: ZADANIE NR 1

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 2

Razem: ZADANIE NR 2

Cena - 99%

Okres
gwarancji - 1%

Cena - 99%

Okres
gwarancji - 1%

01

269,55

3,00

272,55

brak oferty

02

292,89

3,00

295,89

297,00

3,00

300,00

03

0,00

0

0

0

0

0

04

297,00

3,00

300,00

brak oferty

 

Wójt Gminy

       Marian Pawlas