MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 18.05.2009 R.

 

Suszec, dnia 18.05.2009 r.

ZPU/341/pn/14/09

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja Remizo–Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

PYTANIE 1:

W dokumentacji budowlanej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, prosimy o uzupełnienie.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Na załączonych poniżej rysunkach podajemy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf (1019.38 Kb)

 

W związku z powyższym, pytaniem Zamawiający dokonuje następujących zmian w formularzu przedmiaru robót – załącznik A do SIWZ:

w pozycji nr 56 było 13,410m 2, jest 15,730m 2

w pozycji nr 68 było 1,080m 2 , powinno być 2,18m 2.

w pozycji nr 69 było 12,870m 2, powinno być 15,13m 2

w pozycji nr 70 było 7,740m 2, powinno być  4,50 2

 

PYTANIE 2:

J/w lecz rysunków i opisów balustrad schodowych, prosimy o uzupełnienie

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Nie przewiduje się wymiany istniejących balustrad schodów zewnętrznych. Istniejące balustrady zewnętrzne pokazano na rysunkach elewacji. Zakres robót wykonać zgodnie z przedmiarem poz.147 – zakresu robót zgodnie z wyszczególnieniem robót do KNR-W 4-01 1212-05

 

PYTANIE 3:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 14 czy należy zabezpieczyć więźbę dachową parapetami ogniochronnymi, jeśli tak to proszę podać parametry preparatu do zabezpieczeń przeciwogniowych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Należy zastosować preparatu ogniochronny i konserwujący do drewna w postaci granulatu proszkowego, barwy biało-żółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych- potęgującym działanie biochronne. Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1kg preparatu: tetraboran disodowy-26g, czwartorzędowe związku amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki- 17g, butylokarbaminian 3-jodo-2-propylynu-1,3 g.

 

PYTANIE 4:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 58 czy brama garażowa ma być pełna czy z panelem przeszklonym proszę podać rodzaj napędu – łańcuchowy lub inny oraz określić kolor zewnętrznej bramy

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Wykonać bramę roletową garażową z zastosowaniem automatyki do jej otwierania, kolor ciemny brąz.

 

PYTANIE 5:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 150 brak precyzyjnego opisu oświetlenia zewnętrznego budynku – ilość i rodzaj lamp wyłączników i przewodów elektrycznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Stosowny opis znajduje się w załączniku nr 8.3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne

 

PYTANIE 6:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 151 proszę podać ilość przebudowanej instalacji gazowej na budynku oraz średnicę rur.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Instalacja gazowa stalowa długość 7,5 m, średnica 45 mm.

Instalacja wentylacyjna z PCV długość 13mb, średnica 150 mm.

 

PYTANIE 7:

Proszę o podanie szerokości parapetów zewnętrznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Szerokość parapetów 23 cm., długość zgodnie z przedmiarem.

 

PYTANIE 8:

Czy parapety zewnętrzne mają być zakończone końcówkami z PCW / jeśli tak to proszę o wprowadzenie odpowiedniej pozycji do przedmiaru/ czy z wygiętej blachy parapetu.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Parapety zewnętrzne wykonać z wygiętej blachy.

 

PYTANIE 9:

Czy ościeżnice powinny być ocieplone/ sprzeczność między przedmiarem, opisem i projektem/ jeśli tak to proszę o wprowadzenie odpowiedniej pozycji do przedmiaru z podaniem ilości i grubości docieplenia

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Zgodnie z projektem ościeżnice nie powinny być ocieplone. Wyszczególnienie robót zgodnie z opisem robót dla KNR 9-13 0102/08

 

PYTANIE 10:

Proszę o podanie rzeczywistej grubości docieplenia styropianu/ w projekcie -12cm, w opisie 13 i 14cm, bez określenia gdzie jaka grubość, w przedmiarze brak-poz. 77, lub 14cm.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Rzeczywista grubość docieplenia styropianu zgodnie z przedmiarem, przyjąć 14cm.
-elewacja zachodnia 148,3 m 2