MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 18.05.2009 R.

 

Suszec, dnia 18.05.2009 r.

ZPU/341/pn/14/09

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja Remizo–Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

PYTANIE 1:

W dokumentacji budowlanej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, prosimy o uzupełnienie.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Na załączonych poniżej rysunkach podajemy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf (1019.38 Kb)

 

W związku z powyższym, pytaniem Zamawiający dokonuje następujących zmian w formularzu przedmiaru robót – załącznik A do SIWZ:

w pozycji nr 56 było 13,410m 2, jest 15,730m 2

w pozycji nr 68 było 1,080m 2 , powinno być 2,18m 2.

w pozycji nr 69 było 12,870m 2, powinno być 15,13m 2

w pozycji nr 70 było 7,740m 2, powinno być  4,50 2

 

PYTANIE 2:

J/w lecz rysunków i opisów balustrad schodowych, prosimy o uzupełnienie

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Nie przewiduje się wymiany istniejących balustrad schodów zewnętrznych. Istniejące balustrady zewnętrzne pokazano na rysunkach elewacji. Zakres robót wykonać zgodnie z przedmiarem poz.147 – zakresu robót zgodnie z wyszczególnieniem robót do KNR-W 4-01 1212-05

 

PYTANIE 3:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 14 czy należy zabezpieczyć więźbę dachową parapetami ogniochronnymi, jeśli tak to proszę podać parametry preparatu do zabezpieczeń przeciwogniowych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Należy zastosować preparatu ogniochronny i konserwujący do drewna w postaci granulatu proszkowego, barwy biało-żółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych- potęgującym działanie biochronne. Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1kg preparatu: tetraboran disodowy-26g, czwartorzędowe związku amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki- 17g, butylokarbaminian 3-jodo-2-propylynu-1,3 g.

 

PYTANIE 4:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 58 czy brama garażowa ma być pełna czy z panelem przeszklonym proszę podać rodzaj napędu – łańcuchowy lub inny oraz określić kolor zewnętrznej bramy

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Wykonać bramę roletową garażową z zastosowaniem automatyki do jej otwierania, kolor ciemny brąz.

 

PYTANIE 5:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 150 brak precyzyjnego opisu oświetlenia zewnętrznego budynku – ilość i rodzaj lamp wyłączników i przewodów elektrycznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Stosowny opis znajduje się w załączniku nr 8.3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne

 

PYTANIE 6:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 151 proszę podać ilość przebudowanej instalacji gazowej na budynku oraz średnicę rur.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Instalacja gazowa stalowa długość 7,5 m, średnica 45 mm.

Instalacja wentylacyjna z PCV długość 13mb, średnica 150 mm.

 

PYTANIE 7:

Proszę o podanie szerokości parapetów zewnętrznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Szerokość parapetów 23 cm., długość zgodnie z przedmiarem.

 

PYTANIE 8:

Czy parapety zewnętrzne mają być zakończone końcówkami z PCW / jeśli tak to proszę o wprowadzenie odpowiedniej pozycji do przedmiaru/ czy z wygiętej blachy parapetu.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Parapety zewnętrzne wykonać z wygiętej blachy.

 

PYTANIE 9:

Czy ościeżnice powinny być ocieplone/ sprzeczność między przedmiarem, opisem i projektem/ jeśli tak to proszę o wprowadzenie odpowiedniej pozycji do przedmiaru z podaniem ilości i grubości docieplenia

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Zgodnie z projektem ościeżnice nie powinny być ocieplone. Wyszczególnienie robót zgodnie z opisem robót dla KNR 9-13 0102/08

 

PYTANIE 10:

Proszę o podanie rzeczywistej grubości docieplenia styropianu/ w projekcie -12cm, w opisie 13 i 14cm, bez określenia gdzie jaka grubość, w przedmiarze brak-poz. 77, lub 14cm.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Rzeczywista grubość docieplenia styropianu zgodnie z przedmiarem, przyjąć 14cm.
-elewacja zachodnia 148,3 m 2

-elewacja północna 258,26 m 2

-elewacja południowa 137,72 m 2

Ocieplenie stropu od spodu nad przejściem 108,08 m 2

 

PYTANIE 11:

Proszę o sprecyzowanie poz.150- wymiana oświetlenia zewnętrznego- brak w dokumentacji przetargowej jakichkolwiek przesłanek do wyceny.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11:

Patrz: Odpowiedź na pytanie 5.

 

PYTANIE 12:

Proszę o sprecyzowanie poz. 151- brak w dokumentacji przetargowej przesłanek do wyceny.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12:

Patrz: Odpowiedź na pytanie 6.

 

PYTANIE 13:

Proszę o uzupełnienie danych dotyczących zasilania windy z własnego przyłącza- brak przesłanek do wyceny

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13:

Informacje dotyczące zasilania windy z własnego przyłącza znajdują się w załączniku nr 6.4 do SIWZ na rysunku nr 04.

 

PYTANIE 14:

Proszę o sprecyzowanie sposobu posadowienia windy, określenie cyt”w zależności od potrzeb można podnieść istniejący teren by wysokość podnoszenia była np. 5,00 m., można też uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie terenu “nie pozwala na precyzyjną wycenę i wprowadza niedopuszczalną dowolność. Wobec powyższego proszę o szczegółowy rysunek posadowienia windy dla niepełnosprawnych. Rysunek w projekcie jest rysunkiem schematycznym jaki załączają producenci wind i jest niezgodny z innymi rysunkami.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14:

Sposób posadowienia windy przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym budowy windy dla niepełnosprawnych załącznik nr 6.2 do SIWZ.

 

PYTANIE 15:

Proszę o podanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeciwpożarowej ze względu na zbyt duże różnice w cenie w zależności od np. przeszkleń- brak takowego w dokumentacji przetargowej

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15:

Patrz: Odpowiedź na pytanie 1.

 

PYTANIE 16:

Proszę o potwierdzenie ułożenia folii PCW na sucho, jako izolacji przeciwwilgociowej, na nierównej, skutej powierzchni betonowej- poz.16. W świetle poz.17 gdy trzeba po niej chodzić, aby ułożyć izolację z płyt styropianowych, jest brak możliwości zapewnienia szczelności izolacji.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16:

Potwierdzamy ułożenia folii PCW na sucho. Pozycja nr 16 obejmuje zakres robót zgodnie z wyszczególnieniem robót do KNBK 7-I-5-49. Potwierdzamy wykonanie elementu zgodnie z poz.17 wraz z zapewnieniem szczelności izolacji.

 

PYTANIE 17:

Proszę o potwierdzenie układania izolacji z płyt styropianowych na sucho-poz 17.Wobec nierówności podłoża betonowego, płyty styropianowe popękają, powodując również spękania posadzki cementowej /poz. 18,19/ zwłaszcza że nie jest ona zbrojona siatką.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17:

Potwierdzamy ułożenie izolacji z płyt styropianowych na sucho-poz.17.Nie stwierdzono nierówności podłoża betonowego.

 

PYTANIE 18:

Proszę o wyjaśnienie niezgodności w ilości bram garażowych podnoszonych mechanicznie, w/g przedmiaru – poz.58 – jest jedna, a w/g projektu są dwie, oraz o określenie jakiego typu mają to być bramy/jednopłaszczyznowe, segmentowe/docieplone, czy też nie. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że przy wysokości bram-4,10m.- podnoszenie ich mechanicznie, czyli ręcznie jest niemożliwe. Przy tej wysokości bram konieczne jest stosowanie automatyki do ich otwierania. Jeśli mają być otwierane automatycznie, to proszę o określenie zakresu stosowania automatyki, gdyż u każdego z producentów jest kilka możliwych wariantów.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18:

Ilość bram zgodnie z poz.58.(1szt.)

Wykonać bramę roletową garażową z zastosowaniem automatyki do jej otwierania.

 

PYTANIE 19:

W przedmiarze robót – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej dział 1 poz 2 ujęto montaż ścianki aluminiowej z drzwiami wewn. 2 skrzydłowymi pełnymi o oporności ogniowej EI60. Prosimy przedstawić szczegółowy rysunek ścianki wraz z drzwiami EI60 w zestawieniu stolarki oraz ślusarki budowlanej dla obiektu j/w

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19:

Szczegóły wykonania ścianki z drzwiami do uzgodnienia na etapie wykonywania robót elektrycznych.

 

 

UWAGA!!!!

W związku z udzielonymi odpowiedziami na przesłane przez wykonawców pytania, a tym samym koniecznością wprowadzenia zmian do treści formularza przedmiaru robót – zał. A, zamawiający załącza jego nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Nowe formularze należy pobrać ze strony zamawiającego z zakładki pn. „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.05.2009 R.” zamieszczonej w ogłoszeniu na w/w przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia nowego formularza przedmiarów robót, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych korekt. Wszelkie konieczne zmiany wynikające z udzielonych powyżej odpowiedzi zostały już uwzględnione w nowych formularzach. Poprzednia wersja formularza przedmiaru robót – zał. A przestaje obowiązywać (zamieszczona na stronie internetowej wraz z SIWZ w dniu 30.04.2009 r.).