MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 30.09.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Borki w Mizerowie na odcinku  od posesji nr 4 do granicy z Gminą Pszczyna o długości około 890mb”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

DROGRÓD Szymon Tetla

Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

 

za cenę: 243.806,30 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 02 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

261,96

261,96

03

273,12

273,12

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas