MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 20.06.2014 R.

 

 

 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

z dnia 20.06.2014 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”,  tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”

 

W odpowiedzi na pytania wykonawców związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytań:

 

PYTANIE 1:

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 2 pkt g - Wnosimy na usunięcie w §3 ust. 2pkt g wyrażenia: „i pokrycia kosztów z tego wynikających”, gdyż obecny zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( art. 36 ust.1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary). Zatem jeśli w trakcie przeprowadzonej inwestycji zachodzi konieczność  zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących poniesienia kosztów zawiązanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Wykonawca nie ponosi kosztów zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, łączących się z drogami objętymi w/w przedmiotem zamówienia to wykonawca, na podstawie upoważnienia uzyskanego od ZAMAWIAJĄCEGO będzie zobowiązany do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego od zarządcy tej drogi i pokrycia kosztów z tego wynikających.

Zapis §3 ust. 2 pkt g) istotnych postanowień umowy, pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 2:

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 2  – „koszty dotyczące opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania robót”- wnosimy o usunięcie zapisu.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zapis §8 ust. 2 istotnych postanowień umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 3:

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 15 – Wnosimy o zmianę w §8 ust. 15 wartości zatrzymania wynagrodzenia brutto do wysokości 5 % powszechnie stosowanego w tego rodzaju zamówieniach.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zapis §8 ust. 15 istotnych postanowień umowy, pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 4:

Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 1 – wnosimy o skrócenie okresu wskazanego §9 ust. 1 – do 36 miesięcy. Wymagany przez Zamawiającego okres nie jest stosowany w umowach dotyczących napraw i remontów dróg, a jedynie w przypadku budowy nowych dróg bardzo rzadko przekracza 60miesięcy.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamówienie swym zakresem obejmuje gruntowną przebudowę dróg polegającą na rozbiórce istniejącej konstrukcji i wykonaniu nowej konstrukcji od podstaw. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji określonego §9 ust. 1 istotnych postanowień umowy, do 36 miesięcy.

 

PYTANIE 5:

Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1a, 1b, 1a – Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1% - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia  2006 r., sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04), a dokładniej – wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 §2 k.c., który odnosząc się do: „rażąco wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I chodź na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się
w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zapis §10 ust. 1a, 1b, 1a (dotyczy ust 1d wg zmiany z dnia 20.06.2014 r.) istotnych postanowień umowy, pozostaje bez zmian.

 

 

PYTANIE 6:

Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1f – Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,5% - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady umiarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałeś z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn.. akt V CSK 34/06)m. Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04), a dokładniej – wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia artykułu 484 § 2 k.c., który odnosząc się do: „rażąco wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zapis §10 ust. 1f (dotyczy ust 1 lit. i) wg zmiany z dnia 20.06.2014 r.) istotnych postanowień umowy, pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 7:

Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1a i 1b – Wnosimy o zmianę z „opróżniania” na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003 r., III CKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 §1 k.c. wyraźnie mowa jest o prawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 §1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający pozostawia zapisy w §10 ust 1a) i 1b) istotnych postanowień umowy bez zmian. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy zostały określone w pkt 21.2 SIWZ, gdzie Zamawiający wyszczególnił sytuacje, w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

 

PYTANIE 8:

Prosimy o informację związaną z tymczasową organizacją ruchu: Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ul. Szkolnej i Napieralskiego na czas trwania robót (za wyjątkiem dojazdu mieszkańców remontowanego odcinka).

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ul. Szkolnej i Napieralskiego na czas trwania robót za wyjątkiem dojazdu mieszkańców remontowanego odcinka oraz służb komunalnych. Zaleca się jednak aby przewidzieć taką organizację prac aby przebudowę odcinka ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Woszczycką do posesji nr 20 wykonać niezależnie od przebudowy pozostałego odcinka ul. Szkolnej i ul. Napieralskiego w celu zachowania stałego dojazdu do przebudowanego w pierwszym etapie odcinka ul. Szkolnej od posesji nr 20 do posesji nr 35 oraz skrócenia okresu ograniczonego dostępu do szkoły wraz z jej parkingiem szczególnie w czasie trwania roku szkolnego.

 

 Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas