MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 31.03.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce, tj. odcinka ul. Szkolnej od km 0+167 do km 0+392 o długości około 225mb oraz odwodnienia na odcinku od wylotu do rowu do studni D3 o długości około 385mb.”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MARBUD Zakład Usług Budowlanych

Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik –Wielopole

 

za cenę: 443.859,13zł brutto. 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma STRADA Maciej Zdziebło 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144 ; 44-203 Rybnik

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

„BUD-MONT” Beata Dziwoki ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra, 43-262 Radostowice,

ul. Graniczna 5

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik –Wielopole

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

289,53

289,53

03

290,91

290,91

04

289,50

289,50

05

300,00

300,00

Wójt Gminy

Marian Pawlas