MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 24.04.2009r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Okrężnej w Suszcu – gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

mgr inż. Grzegorz Górka

ul. Grobla 8

43-265 Mizerów

 

za cenę: 6.900,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe „FADRÓG”

ul. Żwirowa 22

34-300 Żywiec

OFERTA NR 02 złożona przez:

„LP – Biuro projektowe” Sp. z o.o.

ul. Korfantego 81

40-160 Katowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR” Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 41/24

40-042 Katowice

Adres do korespondencji: „Emprojekt”

ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

mgr inż. Grzegorz Górka

ul. Grobla 8

43-265 Mizerów

OFERTA NR 05 złożona przez:

„ROAD-SKAN-EXPERT”

Mariusz Komraus

ul. Kochanowskiego 9

43-200 Pszczyna

OFERTA NR 06 złożona przez:

Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne

Bronisław Waluga

ul. Niedurnego 30

41-709 Ruda Śląska

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

106,20