MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 17.05.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.         Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykaszanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych i poboczy dróg na terenie Gminy Suszec w 2013 r.”,najkorzystniejszą ofertę na:
                              
Zadanie nr 1:         „Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec”
 
złożyła firma:         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec – oferta nr 4
za cenę:                   62.975,67 zł brutto;
 
Zadanie nr 2:         „Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Suszec”
 
złożyła firma:         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec – oferta nr 4
za cenę:                   7.776,00 zł brutto;
 
Każde zadanie było oceniane oddzielnie. Każda z w/w ofert otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena - 100%) spośród złożonych ważnych ofert na danym zadaniu, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj.:
 
1.        ANDITRANS Usługi rolnicze, Andrzej Fender, Rudzica 75, 43-394 Rudzica – zad.2
2.        Firma Usługowa Stefan Pastuszka; ul. Wiejska 20, 43-262 Kobielice – zad. 2
3.        AGRO-MAR Pykacz Marcin, ul. Bielska 14, 43-520 Chybie – zad. 1 i 2
4.        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec – zad. 1 i 2
 
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 
Zadanie 1:                                                                    Zadanie 2:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
01
-
-
 
01
276,93
276,93
02
-
-
 
02
0
0
03
0
0
 
03
0
0
04
300,00
300,00
 
04
300,00
300,00

 
                                                                                                                     
                                                                                  Wójt Gminy
 
                                                                                  Marian Pawlas