MENU

PORZĄDEK OBRAD

 1. Godz. 13.00 Otwarcie sesji.

 

 1. Stwierdzenie zdolności  Rady do podejmowania uchwał.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r . w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2018. 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Kobielicach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych stanowiących własność gminy Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 Programu współpracy Gminy Suszec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Suszec Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Suszec.

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 2. Zapytania i zgłoszenia Sołtysów w zakresie spraw dotyczących sołectw i ich mieszkańców.

 

 1. Sprawozdanie Wójta ze swojej działalności pomiędzy sesjami, zawierające w szczególności informację o realizacji zadań inwestycyjnych, wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy.

 

 1. Sprawy porządkowe.

 

 1. Zamknięcie sesji.