MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 19.10.2016

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia  19.10.2016 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 19.10.2016 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)      w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 2 lit. d) zostaje zmieniony i przyjmuje on brzmienie:

„Bieżące wprowadzanie zmian w ZAŁĄCZNIKU nr … do umowy, w zakresie postanowień określonych w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu i rozliczanie zużycia energii elektrycznej zgodnie z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi otrzymanymi od OSD i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie.”

 

2)    w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie wszystkich innych obowiązków określonych w niniejszej umowie” (zapis przeniesiony z lit. g) który zostaje usunięty)

w miejsce dotychczasowego zapisu:

„dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr .. do umowy” – który zostaje usunięty (zapis „martwy”).

W związku z powyższym w § 4 ust. 2 będą wymienione punkty od lit. a) do lit. f).

 

3)      w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 8 ust. 2 zostaje zmieniony i przyjmuje on brzmienie: „.

Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę. Na tę okoliczność Zamawiający wystawi notę obciążeniową.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN I UPŁYWA 21.10.2016 r. godz. 10.00.

W/w zmiany prowadzą NIE PROWADZĄ DO ZMIANY treści ogłoszenia nr 323538 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.  na w/w postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią ZAŁ. NR 1 DO SIWZ Z DNIA OGŁOSZENIA.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas