MENU

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach

 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach

 

ADRES – 43-262 Kobielice, ul. Topolowa 61,

                   tel fax – 32 21 25 226

                  e-mail: spkobielice1@wp.pl

STATUS PRAWNY – jednostka organizacyjna Gminy Suszec, utworzona na podstawie AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. Nr 67 z 1996r., poz.329 ze zm.)

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

ORGANIZACJA – organizację szkoły określa STATUT SZKOŁY zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty

MAJĄTEK SZKOŁY – stanowi własność gminy Suszec

ORGANY SZKOŁY:

Dyrektor – mgr Renata Sekta – p.o. dyrektora szkoły od 01.09.2011-30.06.2012r. powołany przez organ prowadzący, nauczyciel matematyki, techniki, informatyki. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły

Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły