MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 06.03.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.A

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 06.03.2018 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Ze względu na:

 

-           udzielone wykonawcom w dniu 06.03.2018r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w FORMULARZU PRZEDMIARU ROBÓT – ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 12.03.2018r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11      Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-              będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na    termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”.

             -              Nie otwierać przed 12.03.2018 r. godz. 10.30!

-             poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

             (…)”

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1        Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 12.03.2018 r. o godz. 10.00,

13.2        Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 12.03.2018 r. godz. 10.30.

3)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIK:

POZ. 1:          ZAŁ. 1.A – Formularz przedmiaru robot – b. budowlana - ZMIANA Z DN. 06.03.2018 - obowiązujący

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 520604-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. 

 

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularza przedmiaru robót zał. 1.A - wg zmiany z dnia 06.03.2018 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu i na podstawie którego wykonawcy winni wyliczyć cenę ofertową.

 

  Wójt Gminy

                                                                                                        Marian Pawlas