MENU

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności wg. PKD:XML:NAMESPACE PREFIX = O />

1.         41 00 – prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej w zakresie zaopatrzenia w wodę

2.         90 00 – prowadzenie działalności w zakresie odbioru ścieków i wód deszczowych

3.         73 10 D – prowadzenie prac badawczo – rozwojowych

4.         41 00 B – przesyłanie,  rozdział wody do odbiorców, zakup i sprzedaż wody

5.         73 10 D – analiza rozwoju potrzeb zaopatrzenia w wodę

6.         90 00 D – odbiór ścieków

7.         90 00 B – oczyszczanie ścieków

8.         45 – prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie prac hydrotechnicznych i inżynieryjnych oraz robót budowlanych

9.         74 20 – uzgodnienia dokumentacji projektowej instalacji wodno – kanalizacyjnej i planów sytuacyjnych uzbrojenia terenu, wydawanie warunków technicznych budowom w/w inwestycji

10.     45 – zlecanie zadań do wykonania innym podmiotom gospodarczym i organizacyjnym w zakresie prac hydrotechnicznych i inżynieryjnych oraz usług budowlanych

11.     74 20 – określanie warunków technicznych dla odbiorców wody, usługi projektowe

12.     93 05 Z – pośrednictwo inwestycyjne

13.     60 24 – usługi transportowe

14.     90 00 – prowadzenie działalności związanej z wywozem, składowaniem, utylizacją i recyklingiem odpadów płynnych i stałych

15.     01 41 B – prowadzenie prac związanych z ukształtowaniem i rekultywacją terenów zielonych

16.     45 21 – prowadzenie prac związanych z budową i konserwacją oświetlenia ulicznego i świadczenie usług innym podmiotom w wyżej wymienionym zakresie

17.     01 12 – szkółkarstwo

18.     92 72 – prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej

19.   51 70 B – handel artykułami przemysłowymi – hurt

20.   52 63 Z – handel artykułami przemysłowymi – detal

21.   14 50 Z – eksploatacja kopalin pospolitych, po uzyskaniu przewidzianych prawem koncesji.