MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 04.08.2017 r.

 

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszecnajkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ANMARO Sp. z o.o.

ul. Na Skały 1B

35-321 Rzeszów

za cenę: 145.970,66 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.     W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 4 OFERTY, TJ.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

SUNTRANS Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 1/12; 37-200 Przeworsk

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

PRO-ECO Sp. z o.o.; ul. Zwycięstwa 245/7; 81-525 Gdynia - lider konsorcjum

PRO-NET.MEDIA S.A.; ul. Narwicka 21; 80-557 Gdańsk - członek konsorcjum

SUNTRANS Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 1 lok. 12; 37-200 Przeworsk- członek konsorcjum

OFERTA NR 03 złożona przez:

HYMON ENERGY Sp. z o.o.; ul. Dojazd 16A; 33-100 Tarnów

OFERTA NR 04 złożona przez:

ANMARO Sp. z o.o.; ul. Na Skały 1B; 35-321 Rzeszów;

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

0

0

0

02

0

0

0

03

0

0

0

04

180,00

120,00

300,00

 

  WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS