MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO (art. 40 ust. 2)

 

 

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008/2009, objętych rejonem nr 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki  i Piaskowa”

 

ZPU / 341 / pn / 14 / 08

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

-          formularz oferty, zał. nr 1,

-          istotne postanowienia umowy, zał. nr 2,

-          oświadczenie wykonawcy, zał. nr 3,

-          wykaz usług, zał. nr 4,

-          wykaz narzędzi i urządzeń, zał. nr 5,

-          wykaz osób, zał. nr 6,

-          mapki orientacyjne z wykazem dróg oraz  zasadami  odśnieżania i usuwania śliskości  zimowej  na drogach  powiatowych - rejon 11 – zał. nr 7a–c.

 

 

 

 

     Sporządził w dniu 30.10.2008 r.:                                                          Zatwierdził w dniu 30.10.2008 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie

 z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), zwaną dalej ustawą.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej kodeksem cywilnym), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec, z siedzibą przy:

ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

tel. (032) 449 30 50, fax (032) 449 30 51

 

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego:

e-mail: zam_publ@suszec.pl

adres strony internetowej:         www.suszec.pl

 

2.      Tryb i rodzaj  udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia - usługa.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

3.1   Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie  zimowym  2008/2009, objętych rejonem nr 11 – ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa”, zwane dalej zamówieniem lub akcją zimową.

3.2   Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Pszczyńskiego położonych na terenie Gminy Suszec, w sezonie zimowym 2008/2009 od daty podpisania umowy do 31.03.2009 r., na drogach określonych w załącznikach nr 7a–b do niniejszej SIWZ, tj. rejon 11 – ulica Wyzwolenia, Lipki  i Piaskowa.

3.3   Zakres przedmiotu zamówienia:

a)      bieżące odśnieżanie jezdni, zatok i przystanków autobusowych,

b)      prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 7 ,,a” i ,,b”  do niniejszej specyfikacji („wykaz dróg”), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 7 ,,c” do niniejszej specyfikacji,

c)      posypywanie dróg, skrzyżowań, podjazdów i zjazdów, zakrętów i łuków

d)      zwalczanie gołoledzi i usuwanie zasp śnieżnych zgodnie z standardem określonym dla w/w dróg powiatowych w zał. nr 7 c do SIWZ oraz na polecenie zamawiającego i policji; gołoledź należy usuwać przy użyciu:

·         piasku, stale - w miejscach wymienionych w ppkt c),

·         soli kamiennej – na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach

·         gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać  poprzez posypywanie żużlem wielkopiecowym.

3.4   Do obowiązków wykonawcy należy:

a)      zamówienie materiałów sypkich i ich transport na składowisko,

b)      zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu gwarantującego bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej,

c)      dbanie, by zalegający na poboczach śnieg nie zawężał jezdni w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu,

d)      prowadzenie akcji zimowej przy stałej współpracy z pracownikiem Zamawiającego. Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia akcji, a w szczególności:

·         moment rozpoczęcia akcji