MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 625331-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. 
 

Międzygminny Związek KomunikacyjnyŚwiadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Suszec w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec przeprowadza postępowanie na podst. art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt. 3 ustawy Pzp, z wyłączeniem prawa do podpisania umowy. 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Komunikacyjny, krajowy numer identyfikacyjny 27150664300000, ul. ul. Przemysłowa  1 , 44335   Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel.032 47-63-474, e-mail sekretariat_mzk@wp.pl, faks 324 763 474
Adres strony internetowej (URL): www.mzkjastrzebie.com 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
ZWIĄZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
http://bip.suszec.iap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.suszec.iap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W FORMIE PISEMNEJ 
Adres: 
URZĄD GMINY SUSZEC, 43-267 SUSZEC, UL. LIPOWA 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Suszec w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r 
Numer referencyjny: ZPUMZK.271.1.1.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Suszec w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.”. zwanego dalej zamówieniem. 3.2. W ramach realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wykonawca zobowiązany jest m.in. do: a) świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych: • L1: Mizerów – Mizerów – Mizerów • L2: Mizerów – Suszec – Mizerów • L3: Mizerów – Rudziczka – Mizerów zgodnie z rozkładem jazdy lokalnej komunikacji Gminy Suszec (zał. nr 11 do SIWZ) , po określonych trasach według załączników mapowych ( zał. nr 8, 9 i 10 do SIWZ) autobusami typu B i typu C, w okresie obowiązywania umowy, b) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej licencji (lub zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, c) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną kwotę równą co najmniej 200.000,00 zł, d) dysponowania 3 autobusami tj. jednym dużym i dwoma małymi, w tym: • AUTOBUS DUŻY TYPU „B”: jeden, o pojemności co najmniej 60 miejsc, • AUTOBUS MAŁY TYPU „C”: jeden, o pojemności co najmniej 20 miejsc, • AUTOBUS MAŁY TYPU „C”: jeden rezerwowy, o pojemności co najmniej 30 miejsc, e) realizacji usług przewozowych autobusami typu B i typu C wykazanymi w ofercie wykonawcy, które m.in.: • przez cały okres obowiązywania umowy będą sprawne technicznie, będą posiadać ważne badania techniczne oraz będą posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. • będą wyprodukowane nie wcześniej niż w 2001 r. • będą posiadać ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej + 5 stopni C, pojazd powinien być ogrzewany. Ogrzewanie powinno być również załączane lub wyłączane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez pasażerów • wewnątrz będą posiadać obowiązujący rozkład jazdy, informację o taryfie, regulamin przewozu osób i bagażu, a także informację w zakresie przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego transportu oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji. Informację o realizacji skarg Wykonawca przekaże do Zamawiającego w terminie zgodnym z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. • będą oznakowane w sposób widoczny dla pasażera z zewnątrz, będą posiadać tablice kierunkowe, numer linii komunikacyjnej oraz nazwę Zamawiającego lub Wykonawcy. f) pozyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych zaświadczeń, zezwoleń, koncesji, zgód, w tym na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wymagane przepisami prawa do prowadzenia usług przewozowych będących przedmiotem zamówienia, g) zapewnienia należytej jakości obsługi pasażerów, a w szczególności pod względem: • bezpieczeństwa pasażerów, • przestrzegania regularności, punktualności kursowania autobusów zgodnie z rozkładem jazdy, • komfortowych warunków podróży pasażerów (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie przestrzeni pasażerskiej), • podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym, • utrzymania czystości i estetyki autobusów, h) prowadzenia dokumentacji zawierającej: • codzienną ewidencję kursów wykonanych i nie wykonanych, • informację o trasie (czy była zgodna z rozkładem jazdy czy konieczny był objazd – liczba kilometrów wykonanego objazdu i trasa), • informację o godzinach jazdy (czy były zgodne z rozkładem jazdy czy były opóźnienia, bądź przyśpieszenia), • informację o liczbie sprzedanych biletów miesięcznych i jednorazowych. Kserokopię w/w dokumentacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca przekazuje do Urzędu Gminy Suszec, do 5-ego dnia każdego miesiąca realizowanego w ramach umowy. Zamawiający lub pracownik Urzędu Gminy Suszec może w każdej chwili przeprowadzić kontrolę dokumentacji, i) dystrybucji i sprzedaży biletów wyłącznie wg taryfy określonej uchwałą nr 5/I/2017 Zarządu Międzygminnego Związku komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia promocyjnych cen biletów na Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice, Strumień i Suszec. Dochód ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych stanowi przychód Wykonawcy, j) zapewnienia kierowcy autobusu taką ilość biletów aby zawsze nimi dysponował. Sprzedaż przez kierowcę biletów niezgodnych z taryfą bądź pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydania biletu jest zabronione. k) kontroli biletowej pasażerów wsiadających przednimi drzwiami do autobusu, l) podawania do publicznej wiadomości rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz w środku autobusu, m) informowania Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu drogowym i związanych z tym objazdach i opóźnieniach, n) informowania Zamawiającego o kolizjach drogowych lub wypadkach, w których autobus uczestniczył, o) podstawienia do 30 minut autobusu rezerwowego w razie awarii autobusu wykonującego usługę przewozową, p) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym. 3.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów na całej trasie przewozu oraz ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec pasażerów i osób trzecich na zasadach określonych w ustawie prawo przewozowe, w kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Kierujący autobusami pracownicy Wykonawcy legitymować się będą dokumentami określonymi w Prawie o ruchu drogowym oraz w Ustawie o transporcie drogowym. Wykonawca zapewni, że każdy kierowca autobusu będzie: • prowadzić autobus zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, przestrzegać punktualności odjazdów zgodnie z rozkładem jazdy i zatrzymywać się na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy, • współpracować z Zamawiającym i Urzędem Gminy Suszec, • odnosić się do pasażerów w sposób grzeczny i kulturalny, • zabierać z przystanku komunikacyjnego każdego pasażera ( z wyjątkiem osoby ewidentnie nietrzeźwej lub z bagażem nie odpowiadającym przepisom), w tym dobiegającego z przodu autobusu zanim ruszył z przystanku, z zastrzeżeniem, że w przypadku przepełnienia autobusu kierowca może nie zabrać pasażera, • na uzasadnione sytuacją nadzwyczajną żądanie pasażera (związaną np. z zagrożeniem bezpieczeństwa pasażera, utratą przedmiotów o dużej wartości materialnej, wybraniem niewłaściwej linii przy jednoczesnym braku skomunikowania na najbliższym przystanku, itp.) umożliwiać mu opuszczenie autobusu także w innym miejscu, poza przystankiem wyznaczonym rozkładem jazdy, o ile nie spowoduje to naruszenia przepisów o ruchu drogowym, • niezwłocznie informować telefonicznie policję bezpośrednio o zauważonym lub zgłoszonym przez pasażera zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego w autobusie, w tym o chuligańskich lub przestępczych zachowaniach pasażerów i w miarę możliwości niezwłocznie podejmować działania zmierzające do ograniczenia takich zagrożeń i ich skutków, • kierowca będzie informowany niezwłocznie przez wykonawcę o poważnych utrudnieniach w ruchu drogowym powodujących opóźnienia w kursowaniu autobusu i objazdach, • w razie awarii autobusu informować pasażerów o terminie jej usunięcia i spodziewanym czasie opóźnienia, a w przypadku braku możliwości szybkiego usunięcia awarii, informować pasażerów o podstawieniu autobusu rezerwowego, wskazanego w ofercie wykonawcy, • przy temperaturze zewnętrznej poniżej + 50C, załączać ogrzewanie autobusu, • po zmroku załączać oświetlenie autobusu tak, aby zapewnić pasażerom możliwość łatwego odczytania informacji umieszczonych w autobusie. 3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w dowolnym czasie, sam lub z udziałem Policji, stanu technicznego pojazdu oraz jego oznaczenia. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy m.in. w przypadku: • niższego niż 90% stopnia świadczenia usług przewozowych w skali miesiąca, • w razie utraty przez WYKONAWCĘ uprawnień nadanych ustawą o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem postanowień określonych w §8 zał. 6 do SIWZ. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy WYKONAWCY upoważnia ZAMAWIAJACEGO do naliczenia kary umownej wskazanej w (§7 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 3.6 Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi i przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne dla celów sprawozdawczych, rozliczeniowych. 3.7 Wynagrodzenie miesięczne wypłacone Wykonawcy, obliczane będzie w następujący sposób: - cena za jeden wozokilometr dla autobusu typu B w kwocie brutto określonej w ofercie wykonawcy pomnożona przez ilość faktycznie wykonanych wozokilometrów autobusem typu B w danym miesiącu, - cena za jeden wozokilometr dla autobusu typu C w kwocie brutto określonej w ofercie wykonawcy pomnożona przez ilość faktycznie wykonanych wozokilometrów autobusem typu C w danym miesiącu. Planowana do wykonania ilość wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy to ok. 56 tys. km, przy czym dla autobusu dużego typu B – zakłada się ok. 23 tys. wozokilometrów, a dla autobusu małego typu C – ok. 33 tys. wozokilometrów. Rozliczenie świadczonych usług przewozowych następować będzie w okresach miesięcznych. Zakres rzeczowy świadczenia usług przewozowych może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku, gdy: • wynikać to będzie z potrzeb przewozowych (dodatkowy nowy kurs lub likwidacja kursu, likwidacja linii, zmiana trasy linii) lub • wynikać to będzie z sytuacji nadzwyczajnych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy takich jak zamkniecie ruchu na drodze, wypadek drogowy, klęska żywiołowa, itp. (zmiana trasy linii związana ze zmianą organizacji ruchu, wyznaczonymi objazdami) Autobus duży typu B będzie obsługiwać linię L2 komunikacji lokalnej tylko w roku szkolnym, a poza okresem szkolnym linię tę będzie obsługiwać autobus mały typu C. W cenie ofertowej wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na jej wysokość, a w szczególności: • zmiany cen paliwa, • długość trasy, • dodatkowe kursy, objazdy, • tzw. przejazdy puste – powrotne z bazy i do bazy, • przestoje pojazdu, • koszty zatrudnienia kierowcy, • koszty wytwarzania, sprzedaży i kontroli biletów przez kierowców, • koszty związane z opłatami za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, • koszty związane z zamieszczaniem na przystankach komunikacyjnych rozkładów jazdy również po wprowadzonych zmianach. 3.8 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ. 3.9 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) kierowców autobusów, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotu zamówienia, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w ppkt. a). 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.9.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.9.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 3.9.3) lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.9.3) lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w §7 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisane przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 3.10 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Opis warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję (lub zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.). Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt. 4 SIWZ (dokumenty te na podst. art. 26 ust.2f należy złożyć wraz z ofertą). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: 1.1 minimum 3 autobusami tj. jednym dużym typu „B” i dwoma małymi typu „C”, w tym:  AUTOBUS DUŻY TYPU „B”: jeden, o pojemności co najmniej 60 miejsc,  AUTOBUS MAŁY TYPU „C”: jeden, o pojemności co najmniej 20 miejsc,  AUTOBUS MAŁY TYPU „C”: jeden rezerwowy, o pojemności co najmniej 30 miejsc. WYMAGANIA DLA AUTOBUSÓW zostały określone w pkt. 3.2 lit. d) i e) SIWZ. Wykazanie autobusów wyprodukowanych przed 2001 rokiem będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt. 5 SIWZ (tj. wykaz sprzętu - zał. nr 4 do SIWZ), oraz dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt 7) SIWZ; (dokumenty te na podst. art. 26 ust.2f należy złożyć wraz z ofertą). 2. POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: 1 usługa publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o wartości minimum 100.000 zł brutto, realizowana w sposób ciągły w ramach jednego zamówienia (1 umowy) przez okres min. jednego roku; Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt. 7 SIWZ (tj. wykaz usług -zał. nr 5 do SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; (dokumenty te na podst. art. 26 ust.2f należy złożyć wraz z ofertą). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzib