MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Suszec: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 192967 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2009-2010, zwane dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych Powiatu Pszczyńskiego położonych na terenie Gminy Suszec, w sezonie zimowym 2009-2010 przez okres od podpisania umowy do 31.03.2010 r., na 3-ch wydzielonych rejonach i przypisanych im ulicach, placach lub chodnikach, określonych w załącznikach od nr 7 do 9 do niniejszej SIWZ. Każdy z wydzielonych rejonów stanowi odrębną część zamówienia - zadanie. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony (zadania): Rejon 6A - Kryry - zał. nr 7 do SIWZ, Rejon 6B - Mizerów - zał. nr 8 do SIWZ, Rejon 8 - Suszec - trasa MZK - zał. nr 9 do SIWZ, 3.4 Poprzez zimowe utrzymanie dróg na rozumie się: - powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z koordynatorem akcji, 24 godz. na dobę - bieżące odśnieżanie ulic, - usuwanie gołoledzi i gładzi śniegowej z zastosowaniem środków uszorstniających, z zastrzeżeniem pkt. 15 SIWZ, które należy stosować w niebezpiecznych miejscach, tj. na zakrętach, w rejonie skrzyżowań, na podjazdach, lub w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Gołoledź należy usuwać przy użyciu: - piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub - soli kamiennej - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. Gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie żużlem wielkopiecowym. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz postępowania zgodnie z Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym i przepisami BHP. Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca. Do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy potwierdzonego przez Koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać: a) datę prowadzenia prac b) rodzaj wykonanej pracy c) ilość godzin (z dokładnością do 15 minut) d) imię i nazwisko operatora e) miejsce pracy Np. Data Rodzaj pracy Liczba godzin Operator Miejsce pracy 10.12.2009 odśnieżanie 2 h 12:30 - 14:30 Adam Kowalski Suszec - Grabówki 11.12.2009 posypywanie 3 h 45 m 6:00 - 9:45 Krzysztof Nowak Suszec Stary Potwierdzony protokół należy złożyć w każdy poniedziałek do referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Suszec. W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek w różnych miejscach, Wykonawca wykazuje ten fakt w protokole, który będzie podstawą rozliczenia ich czasu pracy oddzielnie. 3.5 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełnią warunki określone w pkt. 8 SIWZ, - będą w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. na dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego nie będzie dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania będą wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy) - (warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz. na dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 90212000-6 Usługi odśnieżania 90213000-3 Usługi usuwania oblodzeń.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią imienne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4; - wymagane minimum: 1 usługa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia realizowana przez minimum cały sezon zimowy - dla każdego rejonu oddzielnie, na który wykonawca składa ofertę. d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, na lub zgodnie z zał. nr 5; - wymagane minimum: wykonawca musi posiadać następujący sprzęt (jako posiadacz samoistny lub zależny) na każdy rejon oddzielnie, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać napęd na 4 koła!! wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - 1 szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 1szt. i pług - 1 szt. e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, na lub zgodnie z zał. nr 6. - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: JEDNĄ OSOBĄ dla każdego REJONU oddzielnie, - w wykazie nr 6 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty uzyskane przez osoby w tym załączniku wymienione (w kolumnie kwalifikacje zawodowe), potwierdzające, iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie pn. zakres powierzonych i wykonywanych czynności 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, b, c, d, e, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, w tym m.in. informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, a także oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3.6 niniejszej SIWZ. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o ww. dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z ww. warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem za zgodność przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty; - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ należy złożyć w oryginale.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14964/14964/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon 6A - Kryry.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon 6B - Mizerów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon 8 - trasa MZK.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.