MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      Suszec, dnia 20.01.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec do końca 2010 r.”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

Ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

 

za cenę:
a)         zadanie 1: 279.094,90 zł brutto, średnia cena 1 kWh: 0,35 zł brutto

b)                  zadanie 2:  55.997,28 zł brutto, średnia cena 1 kWh: 0,37 zł brutto

 

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ. Oferta jako jedyna złożona w postępowaniu otrzymała maksymalną ilość punktów (kryterium cena -100%) dla każdego zadania.

 

 

2.   W przedmiotowym  postępowaniu  została złożona jedna oferta, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

Ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

 

 

                                                                                     Wójt Gminy

 

Marian Pawlas