MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 22.04.2009 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

PYTANIE 1:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót zagospodarowania terenu wraz z modernizacją boisk.

Opis pozycji 39 d.4 to „Schody betonowe widowni wylewane na mokro, wykonanie schodów betonowych na gotowym podłożu”, a wskazana podstawa KNR 2-33/0502/01 ustalająca szczegółowy opis robót do wykonania dotyczy cyt. „Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego system SW-C, część przelotowa o szerokości 5 m”

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

W pozycji 39 d.4 w opisie pozycji wyceny nastąpiła omyłka. Podstawą wyceny jest KNR 2-23/0502/01. Nie należy zmieniać opisu pozycji w formularzu przedmiaru robót.

 

PYTANIE 2:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót zagospodarowania terenu wraz z modernizacją boisk.

Opis pozycji 46 d.4 to „Montaż siedzisk z tworzyw sztucznych na trybunach.”, a wskazana podstawa KNR-2-02/1215/01 ustalająca szczegółowy opis robót do wykonania dotyczy cyt. „Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0,10 m2”

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Pozycję 46 d.4 formularza przedmiaru robót w opisie pozycji wyceny nastąpiła omyłka. Pozycję należy wycenić na podstawie analogi KNR-2-02/1215/01. Nie należy zmieniać opisu pozycji w formularzu przedmiaru robót.

 

 PYTANIE 3:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót zagospodarowania terenu wraz z modernizacją boisk.

Pozycja 52 d.5 „Dostawa i montaż ławek z zadaszeniem” – brak szczegółowych rysunków i opisów, co do rodzaju wymaganych materiałów.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Zamawiający przewiduje zamontowanie dwóch wiat stadionowych, o których mowa w opisie technicznym budowy boisk sportowych  w pkt 3.9  

 

PYTANIE 4:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót - budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu przy ul. Piaskowej – branża ogólnobudowlana.

Pozycja 1.1.3 „Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem” – Na jaką odległość wykonać przerzut?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Grunt należy przerzucić na taką odległość, aby było możliwe prowadzenie bez żadnych problemów pozostałych robót budowlanych. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić odległości.

 

PYTANIE 5:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót - budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu przy ul. Piaskowej – branża ogólnobudowlana

Pozycja 1.10.5, 1.10.6 i 1.10.8 Jaki rodzaj tynku cienkowarstwowego zastosować na elewacje: granulacja, sposób wykończenia – baranek, kornik lub inny?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

W pozycji 1.10.5 i 1.10.6 formularza przedmiaru robót należy zastosować tynk silikatowy „Baranek” o uziarnieniu 2,5 mm. W pozycji 1.10.8 należy zastosować tynk mozaikowy o uziarnieniu 3 mm. Opisy przedmiotowych pozycji pozostają bez zmian.

 

PYTANIE 6:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót - budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu przy ul. Piaskowej – branża ogólnobudowlana

Z jakiej blachy (stalowej, aluminiowej, tytanowej) wykonać obróbki blacharskie?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej brązowej.

 

PYTANIE 7:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót - budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu przy ul. Piaskowej – branża ogólnobudowlana

Jakie jest przewidywane wyposażenie stolarki w zamki, samozamykacze, antaby, blokady zamknięcia, rodzaj szkła – bezpieczne, antywłamaniowe? – ma to wpływ na cenę.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Stolarka drzwiowa powinna być wyposażona w standardowe zamki drzwiowe. Drzwi przeznaczone do sanitariatów powinny być wyposażone w zamek z blokadą WC. Drzwi kotłowni należy wyposażyć w samozamykacz oraz zamek „Panic” z dźwignią antypaniczną standardową. Drzwi, w których przewidziano wykonanie przeszkleń należy wyposażyć w wkłady szybowe z szyby bezpiecznej.

 

PYTANIE 8:

Pytanie dotyczące przedmiaru robót - budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu przy ul. Piaskowej – branża ogólnobudowlana

Co z robotami dotyczącymi zmiany organizacji ruchu czasowej i stałej. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarze?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Koszty związane z czasową zmianą organizacji ruchu winny zostać skalkulowane w cenie oferty. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji w formularzach przedmiaru robót. Zakres prac związany z docelową zmianą organizacji ruchu nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE 9:

Formularze przedmiaru robót są wykonane niezgodnie z:

1.      Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. 31,

2.      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - §4, §6 i §7

Uniemożliwia to przygotowanie prawidłowej i bezbłędnej oferty przetargowej, proszę poprawić błędy i uzupełnić braki aby można było przygotować prawidłową ofertę.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary robót wykonane zgodnie z ww. przepisami, które pomogą wykonawcom w przygotowaniu oferty. Formularze przedmiaru robót (ich forma) załączone do SIWZ, nie są dokumentami wymaganymi do sporządzenia oferty zgodnie z ww. przepisami prawa. Zgodnie z pkt 15.2 SIWZ nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych lub szczegółowych. W celu wyceny przedmiotu zamówienia, do oferty należy złożyć