MENU

OPIS SPOSOBU KONSULTACJI UCHWAŁ

 

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec Nr XLV/64/399/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów; przedkłada się do konsultacji projekty uchwał.

 

Konsultacje  mogą być przeprowadzone w formie:

- elektronicznej (e-mail gmina@suszec.pl),

- bezpośrednich spotkań organizacji i podmiotów,

- składania pisemnych opinii lub uwag.

 

Termin konsultacji – 10 dni od dnia umieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suszec.

Tryb konsultacji uważa się za wyczerpany także wtedy, gdy w okresie 10 dni nie zostaną zgłoszone opinie i uwagi.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.