MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Suszec, dnia 05.02.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.         Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013r. do 31.12.2013r.”,najkorzystniejszą ofertę na:
 
Zadanie nr 1: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - oświetlenie uliczne”.
 
złożyła firma:   Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.; ul. Barlickiego 2; 44-100 Gliwice – oferta nr 1
za cenę:           99.939,66 zł brutto (1 kWh = 0,26 zł brutto)
 
Zadanie nr 2: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec”
 
złożyła firma: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.; ul. Barlickiego 2; 44-100 Gliwice – oferta nr 1
za cenę:           19.303,44 zł brutto (1 kWh = 0,26 zł brutto)
 
Każde zadanie było oceniane oddzielnie. Każda z w/w ofert otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena - 100%) spośród złożonych ważnych ofert na danym zadaniu, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.        W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj.:
 
1.       Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2; 44-100 Gliwice
2.       Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.
ul. Prosta 32; 00-838 Warszawa
3.       Elektrownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83; 34-120 Andrychów
4.       DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 11; 80-890 Gdańsk – oferta została złożona po terminie składania ofert; zamawiający zwrócił niezwłocznie wykonawcy ofertę na podst. art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 
III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 
 
Zadanie 1:                                                  Zadanie 2:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
01
300,00
300,00
 
01
300,00
300,00
02
282,36
282,36
 
02
278,58
278,58
03
288,90
288,90
 
03
288,90
288,90

 
                                                                                                                      Wójt Gminy
 
                                                                                                                      Marian Pawlas