MENU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21.10.2016 R.

 

             Suszec, 21.10.2016

ZPU.271.1.12.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”.

 

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza  na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości 922.000,00 zł brutto.

Numer oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Warunki płatności

01

WM MALTA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. BUDOWLANYCH 4

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

803 224,81

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

02

ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.

AL. KASZTANOWA 5

53-125 WROCŁAW

792 913,15

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

03

POLSKI PRĄD S.A.

UL. BALETOWA 16

02-867 WARSZAWA

781 578,16

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

04

INNOGY POLSKA S.A.

UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41

00-347 WARSZAWA

820 657,06

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

05

ENERGA OBRÓT S.A.

AL. GRUNWALDZKA 472

80-309 GDAŃSK

790 773,20

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

Uwaga:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie  3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej (od 21.10.2016 r.), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Oświadczenie należy złożyć na lub zgodnie z treścią załącznika do niniejszej informacji,

w oryginale na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro).

 

 Wójt Gminy

Marian Pawlas