MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.04.2015

 Suszec, 29.04.2015 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”.

               

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmianę terminu składania ofert, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców (zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym):

 

1)         pkt. 8.2.9) SIWZ otrzymuje brzmienie:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne), dokumenty określone w pkt.  8.2.2 lit. a) – g) oraz j) każdy z wykonawców składa z osobna, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.1 lit. b) – d) i w pkt. 8.2.2 lit. h) – i) będą oceniane łącznie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2.1 lit. a) może zostać złożone  przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć  zarówno dla każdego z przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej, jak i dla samej spółki.”

2)    w związku ze zmianą terminu składania ofert:

a)         pkt. 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2015 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

 

b)         pkt. 14 lit. i) tiret drugi otrzymuje brzmienie:

„-   Nie otwierać przed 05.06.2015 r. godz. 10.30

 

c)         pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

                        „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)         Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 05.06.2015 r. o godz. 10.00,

b)         Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 05.06.2015 r. godz. 10.30”.

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

  

 

     Wójt Gminy

 

   Marian Pawlas