MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

          Suszec, dnia 22.07.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Przebudowa odcinka ul. Klubowej w Suszcu na dł. 56,0 mb                    wraz z placem manewrowym w sąsiedztwie remizy strażackiej, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę: 139.084,98 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

 

2.   W przedmiotowym  postępowaniu  zostały złożone dwie oferty tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

241,72

241,72

02

300,00

300,00

 

 

 

                                                                              &nb