MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 05.11.2015

Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 284898-2015 z dnia 2015-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz...
Termin składania ofert: 2015-11-10

 

Numer ogłoszenia: 298794 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284898 - 2015 data 26.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni na boisku lekkoatletycznym w Suszcu przy ul. Szkolnej 130A na nawierzchnię polietylenową tzw. sztuczną trawę oraz remont istniejącej bieżni (wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwowej typu EPDM), a także wykonanie drenażu odwadniającego i piłkochwytu. W ramach robót przewiduje się: - roboty pomiarowe, - usunięcie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy (zrolowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 500m od miejsca usunięcia), - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 40cm, na powierzchni 2540,00m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 5 i 6 d.2.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ) - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających boisko, dł. 195,00m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 195,00m, - wykonanie podbudowy na pow. 2540,00m2: grys 2-5 na 8mm - gr. 5cm kliniec 16-31mm - gr. 8cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - wyłożenie warstwy geowłókniny na pow. 2540,00m2, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku płukanego o gr. 15cm na pow. 2540,00m2, - ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem oraz liniami w kolorze białym, o łącznej pow. 2540,00m2, - uporządkowanie terenu. W zakresie bieżni: - roboty pomiarowe; - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 15cm, na powierzchni 1330,00 m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 21 i 22 d.3.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ), - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających bieżnię, dł. 395,1m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 395,10m, - wykonanie podbudowy na pow. 1330,00m2: kliniec 2-31mm - gr. 5cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - ułożenie nawierzchni warstwowej typu EPDM + SBR z produkcji pierwotnej na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET wraz z wymalowaniem linii wydzielających poszczególne tory bieżni wg dyspozycji Zamawiającego Łączna pow. bieżni 1261,00m2, Drenaż boiska i bieżni: - wykonanie drenażu z rur karbowanych, perforowanych, w obsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32mm, w otulinie z geowłókniny, łączna dł. 482,30m; - wymiana istniejącej rury kanalizacyjnej (kolektor drenażu) oraz włączenie go do istniejących studzienek kanalizacyjnych, dł. 98,6 m. Dodatkowe elementy boiska: - montaż nowego piłkochwytu o wys. 7,0m i dł. 30,0m; - ułożenie korytka ściekowego wzdłuż bieżni i trybun, dł. 70,5 m, - ułożenie kostki betonowej na przedłużeniu bieżni, pow. 69 m2 - naprawa schodów z kostki betonowej na widowni, pow. 4 m2 WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY: - wysokość włókna: 55 - 65 mm - typ włókna: monofil - skład chemiczny włókna: polietylen - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - gęstość trawy: min. 97.000 włókien na m2 - rolki klejone - linie w kolorze białym wklejone wypełnienie trawy: - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy - granulat EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI: Technologia typu EPDM np. Polytan S - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 8 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm. Linie nanoszone na warstwę gotową. Kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem. Podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni: Twardość nawierzchni 55 plus minus 5 Sh A Wytrzymałość na rozrywanie większe bądź równe 0,8 Mpa Wydłużenie przy zerwaniu większe bądź równe 65 procent Wytrzymałość na rozdzieranie większe bądź równe 100 N Nasiąkliwość wodą mniejsze bądź równe 4 procent Przyczepność do podkładu większe bądź równe 0,5 Mpa SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI ROBÓT: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań, które będą potwierdzać prawidłową realizację robót. Zamawiający może przeprowadzić w trakcji realizacji umowy niżej wymienione badania i kontrole, na zasadach określonych w §7 ust. 3 zał. 2 do SIWZ: a) na etapie wykonania robót ziemnych: badanie wtórnego modułu odkształcenia podłoża przygotowanego do wykonania podbudowy, b) po wykonaniu podbudowy: - wtórny moduł odkształcenia podłoża (na górnej warstwie podbudowy) pod nawierzchnię, - geodezyjny pomiar równości podłoża (górna warstwa podbudowy) pod nawierzchnię, W ofercie należy uwzględnić również: - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - w przypadku konieczności ewentualnego demontażu trybun, w ofercie należy ująć ich demontaż i ponowny montaż, - obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy, - utrzymanie porządku na drodze dojazdowej do budowy oraz na przyległym terenie (podjazdy, place), - powiadomienie zarządców sieci o terminie planowanych robót, oraz wniesienie opłat za ewentualne konieczne nadzory branżowe. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9, i zwane są w treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10, d) parametry techniczne oferowanej nawierzchni - zał. nr 11. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w.w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Określony w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia sztuczna dla boiska i oferowana nawierzchnia sztuczna dla bieżni, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego (w tym, że stanowi produkt równoważny, jeżeli taki wykonawca oferuje), każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnione dokumenty wskazane w pkt. 8.2.3 SIWZ. W formularzu przedmiaru robót nie należy dokonywać żadnych zmian w opisie poszczególnych pozycji przedmiarowych...
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni na boisku lekkoatletycznym w Suszcu przy ul. Szkolnej 130A na nawierzchnię polietylenową tzw. sztuczną trawę oraz remont istniejącej bieżni (wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwowej typu EPDM), a także wykonanie drenażu odwadniającego i piłkochwytu. W ramach robót przewiduje się: - roboty pomiarowe, - usunięcie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy (zrolowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 500m od miejsca usunięcia), - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 40cm, na powierzchni 2540,00m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 5 i 6 d.2.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ) - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających boisko, dł. 195,00m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 195,00m, - wykonanie podbudowy na pow. 2540,00m2: grys 2-5 na 8mm - gr. 5cm kliniec 16-31mm - gr. 8cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - wyłożenie warstwy geowłókniny na pow. 2540,00m2, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku płukanego o gr. 15cm na pow. 2540,00m2, - ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem oraz liniami w kolorze białym, o łącznej pow. 2540,00m2, - uporządkowanie terenu. W zakresie bieżni: - roboty pomiarowe; - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 15cm, na powierzchni 1330,00 m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 21 i 22 d.3.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ), - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających bieżnię, dł. 395,1m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 395,10m, - wykonanie podbudowy na pow. 1330,00m2: kliniec 2-31mm - gr. 5cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - ułożenie nawierzchni warstwowej typu EPDM + SBR z produkcji pierwotnej na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET wraz z wymalowaniem linii wydzielających poszczególne tory bieżni wg dyspozycji Zamawiającego Łączna pow. bieżni 1261,00m2, Drenaż boiska i bieżni: - wykonanie drenażu z rur karbowanych, perforowanych, w obsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32mm, w otulinie z geowłókniny, łączna dł. 482,30m; - wymiana istniejącej rury kanalizacyjnej (kolektor drenażu) oraz włączenie go do istniejących studzienek kanalizacyjnych, dł. 98,6 m. Dodatkowe elementy boiska: - montaż nowego piłkochwytu o wys. 7,0m i dł. 30,0m; - ułożenie korytka ściekowego wzdłuż bieżni i trybun, dł. 70,5 m, - ułożenie kostki betonowej na przedłużeniu bieżni, pow. 69 m2 - naprawa schodów z kostki betonowej na widowni, pow. 4 m2 WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY:- wysokość włókna: 55 - 65 mm - typ włókna: monofil, - skład chemiczny włókna: polietylen - ciężar włókna: min. 13.000 Dtex, - gęstość trawy: min. 100.000 włókien /m2 - przekrój włókna: wzmacniane kształtem t.j., o przekroju rombu, karo (diamentowe), śmigła, owalne, liter V,S,C, inne niż prostokątna wstęga - grubość włókna: min. 300 mikronów - rolki klejone - linie w kolorze białym wklejone wypełnienie trawy: - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy - granulat EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI: Technologia typu EPDM np. Polytan S - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 8 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm. Linie nanoszone na warstwę gotową. Kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem. Podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni: Twardość nawierzchni 55 plus minus 5 Sh A Wytrzymałość na rozrywanie większe bądź równe 0,8 Mpa Wydłużenie przy zerwaniu większe bądź równe 65 procent Wytrzymałość na rozdzieranie większe bądź równe 100 N Nasiąkliwość wodą mniejsze bądź równe 4 procent Przyczepność do podkładu większe bądź równe 0,5 Mpa SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI ROBÓT: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań, które będą potwierdzać prawidłową realizację robót. Zamawiający może przeprowadzić w trakcji realizacji umowy niżej wymienione badania i kontrole, na zasadach określonych w §7 ust. 3 zał. 2 do SIWZ: a) na etapie wykonania robót ziemnych: badanie wtórnego modułu odkształcenia podłoża przygotowanego do wykonania podbudowy, b) po wykonaniu podbudowy: - wtórny moduł odkształcenia podłoża (na górnej warstwie podbudowy) pod nawierzchnię, - geodezyjny pomiar równości podłoża (górna warstwa podbudowy) pod nawierzchnię, W ofercie należy uwzględnić również: - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - w przypadku konieczności ewentualnego demontażu trybun, w ofercie należy ująć ich demontaż i ponowny montaż, - obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy, - utrzymanie porządku na drodze dojazdowej do budowy oraz na przyległym terenie (podjazdy, place), - powiadomienie zarządców sieci o terminie planowanych robót, oraz wniesienie opłat za ewentualne konieczne nadzory branżowe. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9, i zwane są w treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10, d) parametry techniczne oferowanej nawierzchni - zał. nr 11. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w.w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Określony w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia sztuczna dla boiska i oferowana nawierzchnia sztuczna dla bieżni, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego (w tym, że stanowi produkt równoważny, jeżeli taki wykonawca oferuje), każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnione dokumenty wskazane w pkt. 8.2.3 SIWZ. W formularzu przedmiaru robót nie należy dokonywać żadnych zmian w opisie poszczególnych pozycji przedmiarowych...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
  • W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; - inne dokumenty ZGODNIE Z PKT 8.2.3 SIWZ: 8.2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: 1) opis oferowanej nawierzchni - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ, w którym należy określić parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy dla boiska oraz parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej dla bieżni, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione); oraz 2) inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in: Dla nawierzchni ze sztucznej trawy: 1. certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB; 2. badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego; 3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni; 4. kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM; 5. atest PZH oferowanej nawierzchni; 6. atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu; 7. autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie; Dla nawierzchni bieżni: 1. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, 2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..
  • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; - inne dokumenty ZGODNIE Z PKT 8.2.3 SIWZ: 8.2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: 1) opis oferowanej nawierzchni - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ, w którym należy określić parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy dla boiska oraz parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej dla bieżni, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione); oraz 2) inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in: Dla nawierzchni ze sztucznej trawy: 1. certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB; 2. badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego; 3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni; 4. kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM; 5. atest PZH oferowanej nawierzchni; 6. atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu; 7. autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie; Dla nawierzchni bieżni: 1. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, 2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..