MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.02.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 28.02.2013 r.
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”
 
W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE 1:
W pozycji nr 3 d.1 formularza przedmiaru robót w podstawie wyceny KNR 2-31 0703-03  opisano "Usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek"  tymczasem zgodnie z KNR pozycja ta dotyczy "Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych". Czy należy zastosować prawidłową podstawę wyceny tj. KNR 2-01 0126-01?
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
W pozycji nr 3 d.1 formularza przedmiaru robót należy zastosować właściwą dla opisu "Usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek" podstawę wyceny tj. KNR 2-01 0126-01. W związku z powyższym  ZAMAWIAJĄCY zmienił formularz przedmiaru w zakresie podstawy wyceny pozycji nr 3 d.1.
 
                                                                                 
                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                              
Marian Pawlas