MENU

INF. O WYBORZE NAJKORZ. OFERTY ORAZ O UNIEWAŻ. CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Suszec, dnia 27.10.2009 r.

ZPU/341/pn/29/09

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA – REJON (ZADANIE) NR 6 i 8

 

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2009/2010”.

Wójt Gminy zawiadamia również o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej realizacji zadania nr 6 i 8 – Rejonu 6 i 8.

 

1.                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec dziękując za udział w w/w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zm.) zwanej dalej ustawą, zamieszcza poniżej wykaz zawierający firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia, z zastrzeżeniem pozycji nr 6 i 8 tabeli, dotyczącej rejonu 6 i 8, gdzie Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na unieważnienie w tej części postępowania:

 

l.p.

Rejon

Wykonawca

Cena brutto

1

Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 119,84 zł / godz

2

Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa  „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A

44-240 Żory – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 117,70 zł/ godz

3

Rejon 3:

Rudziczka

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych Michał Baron

ul. Ks. Barona 23

43-267 Rudziczka – oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 107,00 zł/ godz

4

Rejon 4:

Kobielice

Firma Usługowa Stefan Pastuszka

ul. Wiejska 20

43-262 Kobielice - oferta nr 01

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 101,69 zł/ godz

5

Rejon 5:

Radostowice

Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosław Kozik

ul. Łączna 15

43-262 Radostowice – oferta nr  02

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 107,00 zł/ godz

6

Rejon 6:

Kryry i Mizerów

Postępowanie unieważniono w części dotyczącej realizacji zamówienia na rejonie nr 6

7

Rejon 7:

Parkingi, place, inne

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa  „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A

44-240 Żory – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 117,70 zł/ godz

8

Rejon 8:

Suszec - trasa MZK

Postępowanie unieważniono w części dotyczącej realizacji zamówienia na rejonie nr 8

9

Rejon 9:

Chodniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec  - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 204,37 zł/ godz

10

Rejon 10:

ul. Lipki

Piaskowa, Wyzwolenia

Usługi Transportowo Sprzętowe Transport Towarowy Jan Romanko

ul. Wodzisławska 1

43-200 Pszczyna  - oferta nr 06

Ceny ryczałtowa brutto:

59.920,00 zł

Każdy z w/w Wykonawców, który złożył ofertę na wskazany REJON otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, ponadto spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

 

 

 

 

2.   W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma Usługowa Stefan Pastuszka

ul. Wiejska 20

43-262 Kobielice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosław Kozik

ul. Łączna 15

43-262 Radostowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec 

OFERTA NR 04 złożona przez:

M.B. Radostowice

Mirosław Budzyk

ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23

43-267 Rudziczka

OFERTA NR 06 złożona przez:

Usługi Transportowo – Sprzętowe Transport Towarowy Jan Romanko

ul. Wodzisławska 1

43-200 Pszczyna

OFERTA NR 07 złożona przez:

Firma Budowlano – Handlowo – Usługowa „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A

44-240 Żory

 

3.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela: