MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 30.04.2009 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Kryrach, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

 

PYTANIE 1:

Jak należy się odnieść do pkt. 15.3 SIWZ w przypadku zastosowania zamienników. Czy można w takiej sytuacji zmienić opis pozycji w formularzu przedmiaru robót.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

W sytuacji zastosowania zamiennika nie należy zmieniać opisu pozycji w formularzu przedmiaru robót.

 

PYTANIE 2:

Prosimy o poprawienie w formularzu przedmiaru robót – technologia kotłowni gazowej – poz. 29. Powinno być: pompa obiegowa MAGNA 50-60F.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

W wycenie pozycji 29 d.2 formularza przedmiaru robót technologia kotłowni gazowej należy przyjąć pompę obiegową MAGNA 50-60F.  Wykonawca może zmienić opis ww. pozycji na „Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - pompa obiegowa MAGNA 50-60 F”  lub pozostawić opis bez zmian. Mimo braku zmiany opisu ww. pozycji, zamawiający uzna, że wykonawca przyjął pompę obiegową MAGNA 50-60F.

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas