MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, 23.04.2009 r.

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Kryry”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„ARCHIMEDES” mgr inż. Paweł Duś

ul. Storczyków 59

43-382 Bielsko-Biała

 

za cenę: 53.680,00 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Pracownia Projektów Urbanistyczno – Architektonicznych „RAF-PROJEKT”

mgr inż. arch. Zemaryalai Rafik

ul. Jasnogórska 9

44-100 Gliwice

OFERTA NR 02 złożona przez:

„URB-ARCH”

mgr inż. arch. Anna Kłoszewska – Wanik

ul. Jaskółek 35

41-211 Sosnowiec

OFERTA NR 03 złożona przez:

„ARCHIMEDES”

mgr inż. Paweł Duś

ul. Storczyków 59

43-382 Bielsko-Biała

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

114,78

114,78

02

209,85

209,85

03

300

300