MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 12.06.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.        Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Suszcu”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
„ADA-LIGHT” Sp. z o.o.
Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin
 
za cenę: 88.541,92 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
Konsorcjum firm:
LIDER: ZCS Polska Sp. z o.o.; ul. Oskara Kolberga 23/68, 81-881 Sopot
PARTNER: BULLAIT Andrzej Ciuchta; ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg
OFERTA NR 02 złożona przez:
ELMAX-HURT ŻYWICKI Sp. J.;
ul. Orzeszkowej 15b, 43-100 Tychy
OFERTA NR 03 złożona przez:
„ADA-LIGHT” Sp. z o.o.;
Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin
OFERTA NR 04 złożona przez:
FIRMA ELEKTRO-ENERGETYK;
ul. Orląt Lwowskich 143, 41-208 Sosnowiec
OFERTA NR 05 złożona przez:
                „TOM-ELEKTRO” Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie Zdrój
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
273,36
273,36
02
0
0
03
300,00
300,00
04
219,57
219,57
05
265,59
265,59

 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas