MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259423-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014...
Termin składania ofert: 2013-12-10


 

Numer ogłoszenia: 259709 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259423 - 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..