MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 19.01.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Flory 3/4; 00-586 Warszawa

za cenę: 617.129,90 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 3 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Energogas Sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 181; 02-222 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. C.K.Norwida 2; 80-280 Gdańsk

OFERTA NR 02 złożona przez:

Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Flory 3/4; 00-586 Warszawa

OFERTA NR 03 złożona przez:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25 C; 01-224 Warszawa

 

III.     Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 100%

01

0

0

02

300,00

300,00

03

296,34

296,34

 

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS