MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

Suszec: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu
Numer ogłoszenia: 284898 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni na boisku lekkoatletycznym w Suszcu przy ul. Szkolnej 130A na nawierzchnię polietylenową tzw. sztuczną trawę oraz remont istniejącej bieżni (wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwowej typu EPDM), a także wykonanie drenażu odwadniającego i piłkochwytu. W ramach robót przewiduje się: - roboty pomiarowe, - usunięcie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy (zrolowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 500m od miejsca usunięcia), - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 40cm, na powierzchni 2540,00m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 5 i 6 d.2.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ) - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających boisko, dł. 195,00m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 195,00m, - wykonanie podbudowy na pow. 2540,00m2: grys 2-5 na 8mm - gr. 5cm kliniec 16-31mm - gr. 8cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - wyłożenie warstwy geowłókniny na pow. 2540,00m2, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku płukanego o gr. 15cm na pow. 2540,00m2, - ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem oraz liniami w kolorze białym, o łącznej pow. 2540,00m2, - uporządkowanie terenu. W zakresie bieżni: - roboty pomiarowe; - rozbiórka istniejącej podbudowy o gr. 15cm, na powierzchni 1330,00 m2 (usuniętą warstwę podbudowy należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego zg. z wytycznymi wskazanymi w poz. 21 i 22 d.3.1 formularza przedmiaru robót- zał. 1.A do SIWZ), - rozbiórka obrzeży betonowych, okalających bieżnię, dł. 395,1m, - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, - ułożenie obrzeży betonowych o łącznej dł. 395,10m, - wykonanie podbudowy na pow. 1330,00m2: kliniec 2-31mm - gr. 5cm tłuczeń 31-63 mm - gr. 10cm - ułożenie nawierzchni warstwowej typu EPDM + SBR z produkcji pierwotnej na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET wraz z wymalowaniem linii wydzielających poszczególne tory bieżni wg dyspozycji Zamawiającego Łączna pow. bieżni 1261,00m2, Drenaż boiska i bieżni: - wykonanie drenażu z rur karbowanych, perforowanych, w obsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32mm, w otulinie z geowłókniny, łączna dł. 482,30m; - wymiana istniejącej rury kanalizacyjnej (kolektor drenażu) oraz włączenie go do istniejących studzienek kanalizacyjnych, dł. 98,6 m. Dodatkowe elementy boiska: - montaż nowego piłkochwytu o wys. 7,0m i dł. 30,0m; - ułożenie korytka ściekowego wzdłuż bieżni i trybun, dł. 70,5 m, - ułożenie kostki betonowej na przedłużeniu bieżni, pow. 69 m2 - naprawa schodów z kostki betonowej na widowni, pow. 4 m2 WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY: - wysokość włókna: 55 - 65 mm - typ włókna: monofil - skład chemiczny włókna: polietylen - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - gęstość trawy: min. 97.000 włókien na m2 - rolki klejone - linie w kolorze białym wklejone wypełnienie trawy: - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy - granulat EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI: Technologia typu EPDM np. Polytan S - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 8 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm. Linie nanoszone na warstwę gotową. Kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem. Podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni: Twardość nawierzchni 55 plus minus 5 Sh A Wytrzymałość na rozrywanie większe bądź równe 0,8 Mpa Wydłużenie przy zerwaniu większe bądź równe 65 procent Wytrzymałość na rozdzieranie większe bądź równe 100 N Nasiąkliwość wodą mniejsze bądź równe 4 procent Przyczepność do podkładu większe bądź równe 0,5 Mpa SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI ROBÓT: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań, które będą potwierdzać prawidłową realizację robót. Zamawiający może przeprowadzić w trakcji realizacji umowy niżej wymienione badania i kontrole, na zasadach określonych w §7 ust. 3 zał. 2 do SIWZ: a) na etapie wykonania robót ziemnych: badanie wtórnego modułu odkształcenia podłoża przygotowanego do wykonania podbudowy, b) po wykonaniu podbudowy: - wtórny moduł odkształcenia podłoża (na górnej warstwie podbudowy) pod nawierzchnię, - geodezyjny pomiar równości podłoża (górna warstwa podbudowy) pod nawierzchnię, W ofercie należy uwzględnić również: - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - w przypadku konieczności ewentualnego demontażu trybun, w ofercie należy ująć ich demontaż i ponowny montaż, - obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy, - utrzymanie porządku na drodze dojazdowej do budowy oraz na przyległym terenie (podjazdy, place), - powiadomienie zarządców sieci o terminie planowanych robót, oraz wniesienie opłat za ewentualne konieczne nadzory branżowe. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9, i zwane są w treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10, d) parametry techniczne oferowanej nawierzchni - zał. nr 11. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w.w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Określony w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia sztuczna dla boiska i oferowana nawierzchnia sztuczna dla bieżni, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego (w tym, że stanowi produkt równoważny, jeżeli taki wykonawca oferuje), każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnione dokumenty wskazane w pkt. 8.2.3 SIWZ. W formularzu przedmiaru robót nie należy dokonywać żadnych zmian w opisie poszczególnych pozycji przedmiarowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu boisk o nawierzchni syntetycznej polietylenowej, każde o pow. min. 2.000 m2, (jeżeli wykazane roboty budowlane, obejmują szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach każdej wykazanej roboty wykonał boisko o nawierzchni syntetycznej polietylenowej, każde o pow. min. 2.000 m2), w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. dot. powierzchni wykonanego boiska o nawierzchni polietylenowej) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT III.3.2 NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  ZGODNIE Z PKT 8.2.3 SIWZ: 8.2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: 1) opis oferowanej nawierzchni - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ, w którym należy określić parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy dla boiska oraz parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej dla bieżni, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione); oraz 2) inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in: Dla nawierzchni ze sztucznej trawy: 1. certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB; 2. badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego; 3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni; 4. kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM; 5. atest PZH oferowanej nawierzchni; 6. atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu; 7. autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie; Dla nawierzchni bieżni: 1. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, 2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT 8.2.5 - 8.2.13 SIWZ (m.in. tłumaczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania) - WYMIENIONE W PKT 14 a- d SIWZ (m.in. formularz oferty, formularz przedmiaru robót 1.A).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - OKRES GWARANCJI - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT. 21.2 - 21.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 21.2.1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 21.2.2. INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY: a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej, - zmiany treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia w całości lub w części, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować oraz pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja udzielająca pomocy finansowej na realizację przedmiotu zamówienia i że Zamawiający nie straci dofinansowania lub nie zostanie ono z tego tytułu ograniczone. 21.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTANIE DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI. ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2016 r. z zastrzeżeniem, że wykonawca w terminie do 23.12.2015r. wykona min. 20% wartości kosztorysu ofertowego. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4.2 Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 30.06.2016r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. 4.3 Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 4.1 uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych. ZGODNIE Z PGF. 10 UST. 1 LI. l) ZAŁ. 2 DO SIWZ: l) z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania (pomocy), jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ZGODNIE Z PGF. 14 UST. 3 ZAŁ. 2 DO SIWZ: 3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, przyznane dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie wstrzymane w formie odmowy udzielenia dofinansowania lub zamawiający będzie zobligowany do zwrotu całości lub części dofinansowania (pomocy finansowej), WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO w pełnej wysokości, tj. obejmującą zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie