MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14.04.2009 R.

Suszec, dnia 14.04.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

PKT 15.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych bądź szczegółowych. Dla ułatwienia wypełnienia zał. A i/lub zał. B, zamawiający zamieścił je, jako pliki w formacie EXEL na własnej stronie internetowej. Strony tytułowe do formularzy, obowiązkowe do złożenia są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w formacie WORD. W formularzach przedmiaru robót zamieszczonych w formacie EXEL zostały już wpisane w każdej pozycji przedmiarowej w kol. 7, stosowne formuły do obliczenia wartości do dwóch miejsc po przecinku.

Kolumny 6 (cena jednostkowa) i 7 (wartość zł) formularzy przedmiaru robót należy wyliczać w wartościach netto.”

 

W/w zmiana treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 58557 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009 na ww. postępowanie.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas