MENU

Modyfikacja treści SIWZ

Suszec, dnia 20.10.2008 r.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

           

            dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008/2009”

 

                   Zamawiający, na podstawie art. 38.ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację w/w zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

            Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały załączone dwa załączniki z nr 1. Pierwszy załącznik to formularz oferty, który pozostaje bez zmian, natomiast drugi załącznik dotyczy oświadczenia, które jest zobowiązany złożyć Wykonawca do oferty i ten ulega zmianie, tj. prawidłowy nr tego załącznika to 3. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 b, zgodnie z treścią poniższego załącznika:

 

Zał. nr 3

 

Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

oświadczam, że

 

...............................................................................................

(nazwa wykonawcy)

 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

                                     ............................................................

                                                                                                      (podpis/y i pieczęć imienna

                                                                                                                             upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

……………………………………………………………………………………………….......

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

  Wójt Gminy

 

Marian Pawlas