MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.08.2017

Suszec, dnia 01.08.2017 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:              postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki w Suszcu - drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w zakresie skrócenia terminu płatności faktury wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)    treść ust. 15 w §8 zał. nr 7 do SIWZ - stanowiącego istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 559820-N-2017 z dnia 28.07.2017  na ww. postępowanie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                   Marian Pawlas