MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.09.2013 R.

 Suszec, dnia 24.09.2013 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 i art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Zamawiający w § 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy zastrzega sobie prawo stosowania własnych druków „zwrotnych potwierdzeń odbioru”. Dodatkowo w ust. 8 zamawiający wymaga stosowania przez wykonawcę specjalnych trybów postępowania w stosunku do nadanej przesyłki.

Czy w związku z powyższym w zakresie stosowania własnych druków „zwrotnych potwierdzeń odbioru” przesyłek Zamawiający ma na myśli druki własnego nakładu zgodne ze wzorami wymienionych postanowień w § 5 ust. 8 czyli - potwierdzenia odbioru przesyłek w postępowaniu administracyjnym, cywilnym czy zgodnie z ordynacją podatkową?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W § 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania własnych druków „zwrotnych potwierdzeń odbioru” – tj. druków wykonanych na zlecenie Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy „Ordynacja podatkowa”.

W zakresie doręczeń przesyłek opatrzonych drukami zwrotnego potwierdzenia odbioru dostarczonymi przez Zamawiającego nie wymaga się od Wykonawcy „specjalnych trybów postępowania w stosunku do nadanej przesyłki”, a jedynie wymaga się doręczeń przesyłki na zasadach określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, w tym zachowania należytej staranności w odniesieniu do wypełniania wszystkich wymaganych rubryk i pól.

PYTANIE 2:

Zamawiający w § 7 ust. 7 istotnych postanowień umowy Zamawiający pisze: „należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury”. Ponadto za dzień zapłaty Zamawiający uznaje obciążenie jego konta.

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:

Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr: ………….., w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

Ponadto czy z uwagi na praktykę obrotu gospodarczego popartą orzecznictwem sądów, zgodnie z którą zapłata należności ma na celu umożliwienie Wykonawcy swobodę korzystania z należnych mu pieniędzy, co jest możliwe dopiero w chwili wpływu środków na konto Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu z: „Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO " na „za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy"?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zakresie terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe, jak również Zamawiający nie wyraża zgody na uznanie za dzień realizacji płatności daty wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

 

PYTANIE 3:

Zamawiający w pkt 25 SIWZ oraz w § 11 istotnych postanowień umowy dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

 

PYTANIE 4:

W załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz wyceny przedmiotu zamówienia” Zamawiający użył następującego zapisu do określenia wyceny: „opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za każde 50 zł zadeklarowanej wartości lub ich część.

Czy zamawiający używając niniejszego zapisu miał na myśli określenie opłaty w poszczególnych pozycjach dla wartości przesyłki w kwocie 50 zł?

W cenniku Wykonawcy figuruje pozycja opłaty za traktowanie danej przesyłki jako z zadeklarowaną wartością, aby jednak określić opłatę należy podać jej dokładną wartość. Przykładowo:

Podając wartość przesyłki jako 300 zł opłata wyniesie 6 zł

Podając wartość przesyłki jako 50 zł opłata wyniesie 1 zł.

W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie określić opłaty w przypadku podania jedynie wielokrotności wykonania usługi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Należy określić wysokość opłaty dla zadeklarowanej wartości przesyłki równej 50,00 zł.

 

PYTANIE 5:

Poczta Polska jako operator wyznaczony jest zobowiązana do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych zapisów Rozdziału 8 Ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej - do tych zasad odpowiedzialności zamawiający odwołuje się w § 8 wzoru umowy.

Podkreślić należy, iż sformułowanie kary umownej jako "Zamawiający zastrzega prawo naliczenia kary umownej z każdego tytułu w przypadku wystąpienia przesłanek do ich naliczenia" nie odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów art. 483 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie zobowiązania", co odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zdarzenie to występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane.

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego (471) mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania", a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością".

Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe jest określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak dla jasności uogólnienia można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.)

Zatem jedynie w w/w przypadkach można mówić o zastosowaniu instytucji kary umownej.

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień projektu umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie w projekcie umowy § 8 ust 4 wobec wprowadzenia postanowień regulujących odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z projektu umowy § 8 ust 4.

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                              Roman Szopa